PROTSESSIDE JUHTIMINE

Save this PDF as:
Size: px
Start display at page:

Download "PROTSESSIDE JUHTIMINE"

Transcription

1 KESKASTMEJUHTIDE ARENGUPROGRAMM V MOODUL PROTSESSIDE JUHTIMINE Ants Sild PÄEVAKAVA: Protsessijuhtimine - miks ja milleks Rühmatöö: Protsessijuhtimine täna minu enda ja minu organisatsiooni töös Paus Protsessijuhtimine strateegilise juhtimise töövahendina Organisatsiooni põhi- ja tugiprotsessid AS-IS ja TO-BE analüüs Rühmatöö: Organisatsiooni väärtusahela kirjeldamine Lõuna Protsesside kaardistamise ja kirjeldamise tööriistad Rühmatöö: Põhiprotsesside määratlemine. Protsessi töövoo kirjeldamine Paus Protsesside efektiivistamise meetodid Protsessijuhtimine IT juhtimises Individuaalne töö: Minu võimalused ja plaanid protsessijuhtimise rakendamises Päeva kokkuvõte 1

2 PROTSESSIJUHTIMISE AJALUGU Protsessijuhtimise koolkonnad Terviklik kvaliteedijuhtimine (Total Quality Management, TQM) Six Sigma Ajastatud tootmine ja tarnimine (Just-In-Time, JIT) Sujuv juhtimine (Lean Management) Ajapõhine juhtimine (Time Based Management, TBM) Tegevuspõhine hinnastamine (Activity Based Costing, ABC) ISO 9000 kvaliteedijuhtimise standard Äriprotsesside ümberkavandamine (Business Process Reengineering, BPR)

3 Protsessijuhtimise taust Ibn Khaldun 14.sajand - esimene kirjalik mainimine tööjaotuse otstarbekuse kohta Kiire areng Euroopas 18. sajandi lõpul koos tehnikarevolutsiooniga Eli Whitney vahetatavate osade süsteem Frederick W. Taylor lõi standardiseeritud töövõtete süsteemi (1880) Frank Gilbreth leiutas esimese protsessikaardistuse meetodi Henry Ford käivitas (1903) maailma esimese liikuva tooteliini ning organiseeris töö ettevõttes protsessipõhiselt Taichii Ohno ja Shigeo Shingo 1950-ndatel juurutasid USA autotööstuse tootmismeetodeid Jaapanis ja panid aluse Toyota Production System ile Nööpnõela valmistamine Adam Smith Wealth of Nations (1776) Esimene tõmbab rullist traati Teine teeb selle sirgeks Kolmas lõikab õige pikkusega jupi Neljas teritab otsa Viies lihvib teise otsa kuhu käib pea Kokku 18 operatsiooni Väidetav tööviljakuse kasv: 240x 3

4 Frederik Winslow Taylor Teadusliku juhtimise teooria 1880 Esimene juhtimise teaduslik käsitlus Parimate praktikate analüüs ja kasutamine Standardiseerimine Henry Ford Tootmiskonveier Toodete standardiseerimine Maksimaalne masinate kasutamine Meistrioskuseid ei ole vaja Tootmisliinide kasutamine Tööde jagamine Igal töötajal kitsas töölõik Kiire väljaõpe, väikesed eeldused Kaasaegne protsessijuhtimine ndad Pidev protsesside täiendamine Total Quality Management (TQM) Juhtimisfilosoofia, mis keskendub kliendi rahulolule läbi pideva tootearenduse ja protsesside kvaliteedi tõstmise Toote ja protsesside arendamine on kõigi osaliste asi Kvaliteet = rahulolev klient, kelle vajadused ja ootused on täidetud 4

5 Michael Porter 1985 Väärtusahel tervikvaade organisatsiooni protsessidele Kaasaegne protsessijuhtimine ndad Protsesside radikaalne uuendamine sai hoo sisse seoses IT laiaulatusliku rakendamisega Business Process Reengineering (BPR) Radikaalne protsesside ümberkujundamine ja efektiivsuse tõstmine läbi infotehnoloogia vahendite kasutusele võtmise Protsesside tervikkäsitlus, funktsiooniüleste protsesside tuvastamine, vastutajate määramine Alamprotsesside optimeerimine toob kaasa väikese efektiivsuse kasvu Suur osa tehtavast tööst ei loo kliendile mingit väärtust ja see tuleks eemaldada, mitte seda automatiseerimisega kiirendada Michael Hammer,

6 Kaasaegne protsessijuhtimine ndad Protsessipõhised organisatsioonid Business Process Management (BPM) Pidev protsesside arendamine ja efektiivsuse kontroll DMAIC ja DMADV Protsessitöötluskeskkonnad Modelleerimisvahendid Protsessiserverid Ärireeglid (business rules) Reaalajas efektiivsuse jälgimine Äri poolt juhitud automatiseerimine Kaasaegne protsessijuhtimine Suur hulk protsesside parendamise metoodikaid ABC - Tegevuspõhine hinnastamine (activity based costing) läheneb protsesside optimeerimisele finantsvaate kaudu Lean kulusäästlik, e. timmitud juhtimine: ebavajalike tegevuste (prügi) eemaldamine. Ebavajalik on kõik, mis kliendile kasu ei too Six Sigma eesmärk protsessi vigade vähendamine (3,4 defekti täitmise kohta) Lean Sigma kombineeritud metoodika. Kõigepealt eemaldatakse prügi ja siis vähendatakse variatsioone Kaizen sarnane Leanile. Kiirete muudatuste tegemine Agile - Kanban 6

7 Kaasaegne protsessijuhtimine IT rakendamise alus Infosüsteemide arendamine ja juurutamine baseerub tegevusprotsesside detailsel kirjeldamisel UML, IDEF,. BPMN Business Process Model and Notation EA Enterprise Arhitecture (Zachman, TOGAF, META/Gartner) Protsessijuhtimine Soome avalikus sektoris 7

8 Kaasaegne protsessijuhtimine Eestis Süstemaatilise lähenemine alates 90-ndate keskpaigast Kvaliteediauhinnad - EJKA Ettevõtete, organisatsioonide (sh koolid) sertifitseerimine või sisehindamine ISO sertifitseeritud ettevõtet CAF EFQM ) Eesti BPM ümarlaud (2012 -) Eesti Kvaliteediühing Tiia Tammaru - EKÜ; TTÜ Jari Kukkonen - lean Marlon Dumas TÜ 8

9 Protsessijuhtimise arengutrendid Kõik rutiinne olgu kirjeldatud Protsessid on detailselt mõõdetavad jälgitavad. Kogutava info põhjal toimub sügav analüüs (BI Business Intelligence, Big Data) Kõik rutiinne automatiseeritakse Mis vähegi võimalik (otstarbekas) püütakse panna rutiini Protsesside ja strateegia seostamine (EA Enterprise Arcitecture on juba muutunud IT distsipliinist Organisatsiooni juhtimise distsipliiniks) Eesti on parimaist OECD maadest aastat maas PROTSESSIJUHTIMISE KASUTUSALA 9

10 Protsessi definitsioon Sisendeid väljunditeks muundav vastastikuses seoses olevate või vastastikust mõju avaldavate tegevuste kogum EVS-EN ISO 9000:2007. Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Alused ja sõnavara Protsess on loogiliselt seotud tegevuste kogum, mida tehakse kokkulepitud tulemuste saavutamiseks Äriprotsess on struktureeritud mõõdetavate tegevuste hulk, mis on kavandatud väljundi tootmiseks teatud kliendi või turu jaoks Protseduur on spetsifitseeritud (=kirjeldatud) viis tegevuse või protsessi teostamiseks ISO PROTSESSIJUHTIMINE Juhtimisteooria kinnitab: Juhtida saab ainult protsesse s.t. saame mõjutada vaid: 1. protsessis teostatavate tegevusi, s.o. protsessisammude: 1. Järgnevust 2. Sisu 2. inimeste käitumist nendes tegevustes, s.o. protsessisamme teostavate inimeste: 1. Teadmisi 2. Oskusi 3. Hoiakuid 10

11 Juhtimismudelid ISIKU-KESKNE Rajaneb töö tegija isiklikel teadmistel, oskustel ja kogemustel Kunst, fundamentaalteadus, meditsiin (Dr House) Ajaloos: Käsitöömeistrid-tsunftid, preestrid-šamaanid, kooliõpetajad Taust: vajalike tegevuste formaliseerimine keerukas, nõuab suurt kogemust ja loomingulisust. Tähtsam kui efektiivsus on individuaalne tegevus ja - tulemus Tulevik: mida suurem surve efektiivsusele, seda vähem saab seda mudelit kasutada PROTSESSI-KESKNE Rajaneb tegevuste järgnevuse tundmisel (Voolu-)tootmine, Ajaloos: Põlluharimine Taust: töö on kirjeldatav selgete lõikudena, mida on võimalik teostajatel selgeks õpetada. Tööprotsessi saab selle alusel juhtida ja efektiivistada Tulevik: Järjest enam töövaldkondi siirdub sellesse juhtimismudelisse 11

12 Senine fookus 1.Probleem on töötajates 2.Enda töö tegemine 3.Arusaam, kuidas enda tööd teha 4.Mõõda ja juhi töötajaid 5.Muuda isikut 6.Meie töötajad takistavad arengut 7.Motiveeri töötajaid 8.Kontrolli töötajaid 9.Usalduse puudumine 10.Kes tegi vea? 11.Vigade parandamine 12.Väärtuse loomine aktsionärile Protsessi fookus 1. Probleem on protsessis 2. Kaasa aitamine tulemuse loomisele 3. Kuidas mu töö sobitub laiemasse konteksti 4. Mõõda ja juhi protsessi 5. Muuda protsessi 6. Protsessi saab alati parandada 7. Eemalda takistused 8. Arenda töötajaid 9. Me oleme kõik samas paadis 10. Mis võimaldas veal juhtuda? 11. Hälvete vähendamine ja juurpõhjuste eemaldamine 12. Väärtuse loomine kliendile PROTSESSIJUHTIMINE - On kaasaegse juhtimismõtlemise tunnustatuim paradigma Vastab objektiivsele reaalsusele kõige paremini. Töö toimubki protsessides eesmärgistatud tegevuste järjestuses. Annab hulga rakendusvõimalusi erinevates juhtimisvaldkondades 12

13 Protsessijuhtimise rakendusalad: 1. Protsessijuhtimine efektiivsuse (tööviljakuse) tõstmise vahend 2. Protsessijuhtimine - kvaliteedijuhtimise vahend 3. Protsessijuhtimine tervikvaade juhtimiseks - organisatsiooni ülesehituse kirjeldamise metoodika 4. Protsessijuhtimine organisatsiooni tulemuslikkuse mõõtmise alus 5. Benchmarking tegevusvaldkonna mudelid 6. Protsessijuhtimine IT rakendamise alus Protsessijuhtimise rakendusalad: PARENDAMINE, KORD, EFEKTIIVSUS VERSUS DISRUPTION, TEGEVUSTE RADIKAALNE UUENDAMINE 13

14 1. Protsessijuhtimine = efektiivsuse tõstmine Best Practice - selleks, et meie organisatsioon oleks nii tark, kui targim töötaja, peame keerukaimad töövõtted ja parima teadmise kirja panema ja kõigile töötegijatele kättesaadavaks tegema. s.o. Konveier = hea tööriist + juhis s.o. Kokaraamat Vigade vältimine - võimaldab luua tulemust, mida töötaja isiklikud teadmised ja oskused ei võimalda - Võimaldab vähendada vigadeparanduse ja lisatööde kulu 35%->5% 2. Protsessijuhtimine = kvaliteedijuhtimine Kvaliteedijuhtimise mudelid ISO 9001 Enesehindamise ja Kvaliteediauhinna mudelid Malcolm Baldrigde Award CAF EKJA - Eesti Kvaliteedijuhtimise auhind 14

15 CAF MUDEL 15

16 3. Protsessijuhtimine = terviklik juhtimine Protsessid on parim ja loogilisim vaade organisatsiooni kui terviku kirjeldamiseks, mõistmiseks ja juhtimiseks Mõtlemisülesanne: Mida teeksin, kui peaksin ootamatult juhtima hakkama täiesti võõrast valdkonda Eesti EL eesistumise ajal? või peaksin juurutama oma Eesti kogemust võõra riigi riigiasutuses? 4) Rakenda piisav juhtimissüsteem Protsessijuhtimine kui organisatsiooni ülesehituse metoodika Juhtimissüsteem 3) Leia sobivad mõõdikud 2) Määra töötajate rollid tööprotsessides Struktuur Tööjaotus (RACI): Teostab-Vastutab-Konsulteerib-Informeeritud 1) Määratle töö sisu Tööprotsess: - põhiprotsessid - tugiprotsessid 16

17 Tööjoonis SoMi tegevustest kiire üldpildi saamiseks. Autor: siseaudiitor, CAF ekspert 4. Protsessijuhtimine = mõõtmissüsteemi alus Mõõtmissüsteemi vajaduse tingib kolm lihtsat põhimõtet: Kui ei mõõda, siis ei tea, kas läheb hästi või halvasti Kui arengut ei tuvasta, siis ei saa seda premeerida Kui taandarengut ei tuvasta, siis ei saa seda parandada Maailmapraktika põhjal võib välja tuua järgmised ootused, mida organisatsioonid oma mõõtesüsteemile on esitanud: Läbipaistvuse suurendamine tõhusa mõõtmisega tekib teadmine, millised on kulud ja millega on need seotud Õppimine mõõtmise käigus selgub, mis tuleb hästi välja ja mis vajab järeleaitamist Hindamine ühtlustatud mõõdikute korral on võimalus võrrelda ennast teiste organisatsioonidega Läbipaistvuse suurendamine on eelkõige vajalik suuremates asutustes kuna kehtib nn Parkinsoni seadus, mis ütleb, et töötajate arvu suurenemine põhjustab tööajakao suurenemist. Selle põhjuseks on administratiivsete tööde suurenemine, mille osakaal kasvab suuremas tempos kui organisatsiooni kasv Ants Sild 34 BCS 17

18 Tasakaalustatud tulemuskaart (Balanced Scorecard, R.S.Kaplan & D.P.Norton) 5. Protsessijuhtimine = Benchmarking. Tegevusvaldkonna mudelid 18

19 Äriprotsesside arendamise küpsusmudel (Business Process Maturity Model, BPMM) 4. Protsessijuhtimine = infosüsteemide arendamise ja juurutamise alus Ei ole otstarbekas automatiseerida ebaefektiivseid tegevusi Arvutialgoritmid realiseerivad vaid täpselt etteantud protsessikirjeldusi Erinõue: Võrreldes teiste protsessijuhtimise rakendusaladega nõuab IT arendus palju detailsemaid protsessikirjeldusi 2014 Ants Sild 38 BCS 19

20 PROTSESSIJUHTIMISE PÕHIMÕTTED SOOVITUSED RAKENDAJALE 20

21 Põhjus-tagajärg seos Kalasaba (Ishikawa) diagramm Vt ka XMind vabavara Pareto printsiip st. kõiki (eri)juhtumeid reeglina ei jõua ega pole ka tarvis kirjeldada 21

22 PROTSESSIDE KIRJELDAMISE LÄHTEKOHAD 1. Selgita, mis on protsessi kirjeldamise eesmärk 2. Vali optimaalne detailsuse tase 3. Alusta kliendist 4. Määratle põhiprotsess (-protsessid). Eralda neist tugiprotsessid 5. Olulised on ainult väärtust lisavad tegevused 6. Vali sobilik protseduuri kirjeldamise vorm. Dokumenteeri protsessid PROTSESSIJUHTIMISE DETAILSUSE TASEMED 22

23 PROTSESSIDE KIRJELDAMISE DETAILSUSE TASEMED 1. Väärtusahel 2. Vajalikud funktsionaalsused e. ärivõimekused 3. Põhi- ja tugiprotsessid 4. Töövoo diagrammid (kuni max OPOPOT- tase) 5. Protsessisammude tegevuste täpsed järgnevusahelad ja tegevusloogika Detailsuse tase 1: Väärtussüsteem/väärtusahel Väärtussüsteem / väärtusahel (value system, value chain) omavahel seotud tegevuste ja protsesside süsteem, mis algab ressursside omandamisega ning lõpeb kliendi poolt väärtustatud toodete/teenuste pakkumisega. See on tegevuste kett, mille abil toodab ettevõte lisaväärtust ja konkureerib muude, klientidele samuti väärtusi pakkuvate ettevõtetega. Väärtusahela loomise kriteeriumideks on klientide vajadused ja ootused, mida püütakse vastavalt võimalustele rahuldada. Organisatsioon peab määratlema, millistes väärtusahela lülides ta tegev on. Väärtusahela loomise ja analüüsi eesmärgid: Seotud osapoolte väljaselgitamine ja seoste analüüs Väärtuse loomise keti optimeerimine 23

24 VÄÄRTUSSÜSTEEM Kliendid ja klientide kliendid partnerid organisatsioon eraisikud allhankijad ettevõtted partnerid organisatsioonid 2002 Ants Sild 48 24

25 Today and tomorrow KOV Front-office Municipal services & (Back-office) Central government: Ministries and other government structures Ministry B Ministeerium Ministry A Local government (KOV) 2 Education Health Social welfare Ants Sild & Andres Ploom March NÄIDE: X-tee arusaama sünd Inhabitants + + Maavalitsus N Reforms Culture Sport Organisations Agency X Fire/Rescue services Businesses Agency Y Housing Environment Public Relations Other government functions Government agencies First - doing the right thing Detailsuse tase 2: Funktsionaalsused = (Äri)võimekused s.o. kombinatsioon organisatsiooni oskustest, hoiakutest, meetoditest ja tehnoloogiatest, mis võimaldab luua klientide jaoks olulist väärtust Teenuse disain Teenuste osutamine Poliitika analüüs Kaasamine Seadusloome Mõjude analüüs Asjaajamine Kodanike teenindus Partnerlus, koostöö 25

26 Vajalikud funktsionaalsused (ärivõimekused) finantsjuhtimise ja raamatupidamise protsessis Finantsjuhtimine ja raamatupidamine Osakonna juhtimine Info jagamine, analüüs, aruandlus Raamatupidamine Finantsjuhtimine Seaduslikkuse tagamine Hinnaarvestus Krediidi- ja võlgnevuste haldus NÄIDE: Vajalikud funktsionaalsused kodakondsuse andmisel pikaajalistele mittekodanikele Kodakondsuse andmine Teavitus Koolitus Kodakondsuseksamite korraldus Kodakondsustunnistuse pidulik kätteandmine 26

27 Ärivõimekused Business Capabilities Ärivõimekus kirjeldab MIDA organisatsioon teeb Äriprotsess kirjeldab KUIDAS organisatsioon seda teeb Ärivõimekus = tuumkompetentsid unikaalne eristumist tagav võimekus (e. core competencies by Hamel & Phahalad) Strateegiliste ärivõimekuste tunnused: strateegilised otsene mõju arengule, kasvule, käibele, kasumile kestev mõju mitmete aastate jooksul eristumine või sammupidamine konkurentidega äri- (=sisulised) tunnustatud ja arendatud juhtide poolt ei ole vaid IT juhi tegevusalas ei ole tehnoloogiad, kasutavad tehnoloogiaid võimekused kompetentsid või juhtimisvaldkonnad vajavad protsesse, organisatsiooni, kultuuri on arendatavad, mitte sisseostetavad 27

28 Detailsuse tase 3: Protsesside tervikpilt (kataloog) Põhiprotsess(id) on protsess(id), millega luuakse kliendile otsene lisaväärtus (produkt so. toode või teenus). Põhiprotsessi osadeks (Alamprotsessideks) on tegevused, ilma milleta produkti loomine on võimatu Tugiprotsessid on põhiprotsesse toetava ülesandega. Ilma tugiprotsessideta on produkti loomine vähemalt teatud aja jooksul võimalik. T u g i p r o t s e s s i d Personalijuhtimine Finantsjuhtimine Kvaliteedijuhtimine PÕHIPROTSESSID Tulemused= loodud lisaväärtus: Üldjuhtimine Arendus Infrastruktuuri haldus T u g i p r o t s e s s i d 28

29 IT ettevõtte protsesside tervikpilt NÄIDE: MINISTEERIUMI PÕHI- JA TUGIPROTSESSIDE TERVIKPILT PÕHIPROTSESSID P1: Valdkonna strateegia, poliitikate, seadusloome arendus P2: Avalike teenuste osutamine P3: Riiklik järelvalve TUGIPROTSESSID: T1: Juhtimine T2: Finantsjuhtimine ja raamatupidamine T3: Avalikkussuhted T4: Personalijuhtimine T5: Kvaliteedijuhtimine ja arendus T6: Asjaajamine T7: IT juhtimine 29

30 Detailsuse tase 4: Protsessi töövood: voodiagrammide või tekstilised kirjeldused Protsesside kvaliteedi tagamiseks on vajalik kirjeldada protsessi sammude loogika ja järjestus st koostada protsessi protseduur Protseduur on reeglina: Visuaalne joonis Tekstiline kirjeldus Kasutusel on hulganisti keeli soovitusi ja standardeid Levinuimad: BPMN Kirjaliku protseduuri vormid kvaliteedijuhtimises Protsessi kirjeldus BPMNis 30

31 Töövoogude kirjeldamine BPMN: - ujumisradade vaade - OPOPOT (one person, one place, one time) Detailsuse tase 5: Protsessi loogika detailsed kaardistused= töövood + äriloogika, osaliste täpsed rollid, mahud, mõõdikud jm 31

32 Ärireeglid Ärireegel protsessi tegevust reguleeriv valem või eeskiri Valemid, algoritmid Kontroll-loendid Otsustustabelid Kirjeldab Sisendparameetrid Väljundparameetrid Arvutusloogika Kehtivuse aeg Osalejate rollid RACI mudel Responsible Accountable Consulted Informed This is the person or role responsible for performing the task, that is, the actual person doing the work to complete the task This is the person who is ultimately accountable for the task being done in a satisfactory manner. Essentially, the Accountable person must sign-off the work that the Responsible person produces. Those people whose input is used to complete the task, thus, communication with this group will be 2-way in nature Those people who are informed as to the status of the task, thus, communication with this group is 1-way in nature. 32

33 Juhised protsesside kaardistuseks IT projektides Avaliku sektori äriprotsessid. Protsessianalüüsi käsiraamat" RIA ja MKM koostöös Ernst & Young Baltic AS ga, käsiraamat, avaliku sektori organisatsioonidele protsessipõhise juhtimismudeli juurutamiseks, protsessikaardistuse läbiviimiseks ning organisatsiooni töö korrastamiseks ja parendamiseks metoodiline juhendmaterjal. Koolitusseminaride esitlusmaterjalid I seminar "Sissejuhatus protsessijuhtimisse" II seminar "Protsesside kaardistamine" III seminar "Protsesside dokumenteerimine" IV seminar "Protsesside efektiivsuse mõõtmine" V seminar "Protsesside muutmine" VI seminar "Protsessikeskkonna loomine" Protsesside kaardistuse ja IT süsteemianalüüsi koolitused BCS Koolitus: - Protsesside kirjeldamine ja protsessijuhtimine Evelin Kasenõmm - 1 päev - Protsesside kirjeldamisvahend Bizagi Margus Sakk - 1 päev - IT Kolledž 33

34 Soovitused Kriitilise tähtsusega on valida protsesside kirjeldamise õige detailsuse nivoo Vajaliku detailsuse määrab see, millisel detailsuse nivool on vaja teha muudatusi protsessis Ühe tulemuse jaoks on reeglina vajalik protsessi kirjeldamine 2 3 lähedasel nivool Liikuda tuleb üldisemalt detailsemale. Liigne detailsus liiga vara on halb, kuna: Kohutab inimesi tööst eemale (liiga keerukas, liiga töömahukas) Ei võimalda kaasata õigeid inimesi organisatsioonis Ei võimalda näha olulisi muutmispunkte ja vigu Näide: Case-study: Varade halduse infosüsteemi juurutamine Eesti Energias 2005 VÄÄRTUSSÜSTEEM 34

35 Väärtussüsteem Kliendid ja klientide kliendid edasimüüjad ettevõte tarbija allhankijad väikeettevõte partnerid suurettevõte EKTK VÄÄRTUSSÜSTEEMI ÜLDPILT Teiste maade Kaubandus kojad Koolitusfirmad, Turu- ja arvamusuuringute firmad Infoallikad EKI EU GXXX Abiprogrammid Partneriotsijad: Välisfirmad Eesti firmad Andmebaaside haldajad Statistika jt PARTNERID Lihttarned: IT, Side Trükiteenus Kontorivar. ALLHANKIJAD PHARE jt Abiprogrammid Eriala-liidud EVEA Suuretteõttete Assotsiatsioon Tööandjate ja Tööstuse Keskliit EKTK Ametühingud Avalikkus HUVIGRUPID Ametid Inspektsioonid Fondid, sihtasutused EIKAS jt Majandus- Rahandus- Sotsiaal- Välisministeerium Meedia EVEA ESEA ETTKL Maakondade ettevõtluskeskused Kohalikud esindused Töögrupid Koja juures: Maksu, Ekspordi jt Mujal:... Arbitraazikohus Kutsenõukogud Euroinfokeskus KONKURENDID Välisriikide saatkonnad Eesti saatkonnad KLIENDID LIIKMED Eesti ettevõtjad, asutused ca 3000 MITTELIIKMED Eesti ettevõtjad, asutused Eesti riigiasutused, saatkonnad Välisorganisatsioonid Ettevõtjad, Avalikkus Ants Sild mai

36 PARTNERID KLIENDID/ KASUSAAJAD TARNIJAD Info, kaubad, tooraine jms. MEIE LOODAV LISA- VÄÄRTUS: - TEENUSED - TOOTED LOGISTIKA /VAHENDAJAD KONKURENDID Milliste juhtimisülesannete jaoks on seda vaadet otstarbekas kasutada? Väärtussüsteem 36

37 PROTSESSIDE TERVIKPILT (PROTSESSIKATALOOG, PROTSESSIPORTFELL) PROTSESSIDE SÜSTEEM ORGANISATSIOONIS Aluspõhimõte: Kõike vaatame kliendi kasusaaja vaatenurgast Põhiprotsess(id) on protsess(id), millega luuakse kliendile otsene lisaväärtus (produkt so. toode või teenus). Põhiprotsessi osadeks (Alamprotsessideks) on tegevused, ilma milleta produkti loomine on võimatu kasutatakse ma mõistet Talitlusprotsessid Tugiprotsessid on põhiprotsesse toetava ülesandega. Ilma tugiprotsessideta on produkti loomine vähemalt teatud aja jooksul võimalik. sh. Juhtimisprotsessid süsteemi või organisatsiooni valitsemise protsessid 37

38 Soovitused Protsesside kujundamine on pigem looming, kui tehniline oskus. Pole rangeid reegleid. Sõltub eesmärgist st sellest mida muuta tahame Kasuta konveieri mõtlemist : 1 põhiprotsess = 1 konveier Konveierid võivad olla erinevad sama toote/teenuse erinevate tüüpide puhul Näiteks Seadusloome tööturu valdkonnas või elutähtsate teenuste valdkonnas Erinevate kliendisegmentide puhul Näiteks kodakondsuseksam eesti keelt emakeelena rääkijate ja mitterääkijate puhul Milliste juhtimisülesannete jaoks on seda vaadet otstarbekas kasutada? Protsesside tervikpilt. Olulised funktsionaalsused (ärivõimekused) 38

39 PROTSESSI VOO JA TEGEVUSTE KIRJELDAMINE Töövoo kaardistuse juhised Töövoo kirjeldamine on iteratiivne (sammsammuline) protsess Ära püüa teha kohe õigesti!! Loovalt grupeeri/lahuta protsessisamme, üksiktegevusi protsessis Kasuta hierarhiat: Jaga! Alluta! Protsessisammud peaksid olema loogilised terviktegevused Sammu teostab üks inimene, ühel ajal, ühes kohas (OPOPOT) Selge valikuga: teosta või suuna tagasi Ei tohiks olla liiga väike (et minimeerida üleandmisi) Ei tohiks olla liiga mahukas 39

40 Töövoo kaardistuse juhised Alusta ühe case i nn kasutusloo määratlemisega Piiritle protsess võimalikult alguses (mis kuulub skoopi, mis mitte) Defineeri protsessi eesmärk (loodav lisaväärtus) Ära analüüsi ressursside olemasolu (piisavust) protsessi kaardistamise etapis Tegevused märgi üles tegevustena, mitte tegevuse tulemustena Joonista protsess üles liikudes vasakult paremale ja ülevalt alla Kui protsess ei mahu ühele A4 lehele, siis jaga protsess alamprotsessideks Jagamist alamprotsessideks kasuta julgesti (eriti esmase kaardistuse puhul) - see lihtsustab oluliselt terviku kirjeldamist BPMN - Business Process Model and Notation Märkide keel protsesside kirjeldamiseks (Object Management Group standard V ) Toetatud üle 70 tarkvaratootja poolt Microsoft Visio BizAgi BPM Suite ARIS Business Designer QPR Process Designer. Alternatiivsed keeled IDEF3 UML EPC Ants Sild 80 BCS 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 Kaardistuse läbiviimise tehnikad Taustadokumentide (põhimäärus, juhendid jms) analüüs Töötoad Intervjuud Vaatlus töö pildistamine Tähtis on järelkontroll! Verifitseerimine! Brown-paper i meetod 46

47 Protsessi voodiagrammi koostamise kontrollküsimused 1. Kas kõik osapooled/rollid on kajastatud? 2. Kas mõni etapp on välja ununenud? 3. Kas iga oluline detail protsessi sammude kohta on esitatud diagrammil või Märkustes, et teha protsessist aruaamine selgemaks ja sisukamaks? 4. Kas protsessi kaart saab kasulik olla uuele töötajale töö selgeks õppimisel? 5. AS-IS etapis peab protsessi kaart kirjeldama kuidas asi toimub. Ärge kiirustage ega hakake parandama protsessi liiga kiiresti. 6. Kindlustage, et kõik erandid ja eriolukorrad oleks ka kaasatud protsessi kirjeldusse. Reeglina on alati otseteid ja musti stsenaariume, need tuleb ka kaardistada! Milliste juhtimisülesannete jaoks on seda vaadet otstarbekas kasutada? Protsessi töövoo kirjeldused 47

48 PROTSESSIDE DOKUMENTEERIMINE Protsesside dokumenteerimine Protsessikaart Iga protsessi kohta: Eesmärk Omanik/vastutaja Rollid Põhi-infosüsteemid Toetavad infosüsteemid Välised infosüsteemid Ärireeglite loend Sisendid Väljundid Seotud dokumendid Protsessi piirangud Mahud/mõõdikud 48

49 Protsessi kirjeldus tekstidokumendina Tekstikujulise protseduuri näidisvorm: Pxx.. protsessi protseduur Kinnitatud xx.xx Eesmärk Vastab küsimustele miks ja milleks on vaadeldav protsess organisatsioonis loodud ning milliseid tulemusi ja olukordi soovitakse protseduuris kirjeldatud tegevuste teostamisel saavutada 2 Käsitlusala Määrab, millist valdkonda protseduur hõlmab ja millised on võimalikud välistused. 3 Vastutused Määrab, kes on vaadeldava protsessi juht või haldur, kes ja millises osas protsessis osalevad ja kellele protseduur laieneb. 4 Protseduur Loetleb samm-sammult, kes, mida, millal, kus ja kuidas teeb. Sobivuse korral viitab muudele dokumentidele. Näidatakse, millised andmed ja mis kujul vaadeldavas tegevustikus luuakse. 5 Seonduvad dokumendid Loetleb, milliseid dokumente selle protseduuri rakendamisel kasutatakse 5.1 Ohjatavad dokumendid 5.2 Tõendusdokumendid Dokumentatsiooni haldus Dokumentatsiooni osad: Protsesside kataloog Reeglid ja vormid Protseduurid Protsesside kaardid Tegevusdiagrammid Protsesside detailsed kirjeldused Haldusvahend Paberkaust Failisüsteem Protsessi tarkvara Veebiportaal 49

50 PROTSESSIDE PARENDAMINE Protsesside parendamine BPI Business Process Improvement on metoodika, mis määratleb kriitilised protsessid, avastab ja kõrvaldab sammud, mis ei lisa väärtust, toob esile need protsessi sammud, milledes on vajalikud muudatused suurema efektiivsuse ja loodava väärtuse saavutamiseks või aja ja ressursside kokkuhoiuks 50

51 Levinumad protsessimuudatuste eesmärgid Nõuetele vastavuse tagamine seadusandluse või muude regulatsioonide muutustest põhjustatud muudatuste sisseviimine Standardiseerimine organisatsioonis levinud erinevate praktikate ühtlustamine. Ühtlustamise motiiviks on tavaliselt töökorralduse lihtsustamine, mis võimaldab saavutada kokkuhoidu Optimeerimine protsessi ebaefektiivsuste tuvastamine ja alternatiivsete lahenduste väljatöötamine. Optimeerimine võib tähendada üleliigsete tegevuste kõrvaldamist protsessist, tegevuste ümbertõstmist rollide vahel, üksikute tegevuste efektiivsuse tõstmist jms. Automatiseerimine käsitsi tehtavate tegevuste asendamine tehnosüsteemi (infosüsteemi) poolt toetatud tegevustega. AS-IS -> TO-BE 51

52 BPR: Töövoogude radikaalne uuendamine - reengineering Alusta valgelt lehelt: Ignoreeri seniseid protsesse ja organisatsiooni ülesehitust Vigase protsessi sümptomid: Liiga palju erinevaid variante (kasutuslugusid) Protsessi koguaja ja kasuliku tööaja suhe on liiga kõrge teenustase (% ajast või juhtudest) on liiga madal Protsessi põhiindikaatorid: Protsessi läbimisaeg, ooteaeg, teenustase Rakendatuse määr, kasutuslugude arv,... Igapäevane protsessiparendus (Kaizen, Lean, ISO) Eesmärk ei ole protseduuride aina detailsemaks muutmine, vaid pidev otsimine, mis on järgmine lowest hanging fruit protsessi efektiivistamisel: Kohad, kus muuta töövoogusid, võtta kasutusele best practices Täiustada tööriistu (sh IT vahendid, abidokumendid jms) Parandada mõõdikuid ja motivatsiooni Muuta tööjaotust Koolitada, juhendada anda teostajatele paremad oskused Parandada kontrolli/juhendamist 52

53 PROTSESSIDE TÖÖVOOGUDE ÜMBERKUJUNDAMISE TEHNIKAID Kasutatud allikas: Wil van der Aalst Eindhoven University of Technology Protsessi kvaliteedikriteeriumid Protsessi hinnatakse 4 kriteeriumi alusel: aeg kvaliteet maksumus paindlikkus Kompromissid on paratamatud! 53

54 Kriteerium 1: Aeg Teostusaeg koosneb: Töö aeg (sh häälestus jms) Transpordi aeg (tihti saab selle viia nulli) Ooteaeg Oodates ressursse (limiteeritud võimsus) Oodates välist infot Aega saab mõõta erinevalt. Mis on oluline? Keskmine Maksimum Teenustase eri koormustel Võimekus järgida tähtaegu Ajakasutuse efektiivsus protsessis 54

55 Kriteerium 2: Kvaliteet Väline: klientide rahulolu Lõpptulemus (Teenus või toode) toode vastab ootustele Protsess: kuidas toode jõuab kliendini (teenustase) vastab ootustele Sisene: töötingimused Kuidas töö vastab võimetele Kui huvitav, mitmekülgne, väljakutset pakkuv on Kas kontrollimehhanismid OK Välise ja sisemise kvaliteedi vahel on reeglina positiivne korrelatiivne seos Kriteerium 3: Maksumus Milline maksumus Keskmine Miinimum, maksimum Erijuhtumite kulud Kulude tüübid Püsikulud, muutuvkulud Inimtööjõu-, süsteemide (IT, seadmed jms) Välised kulud Põhiprotsessikulud Juhtimis- ja tugitegevuste kulud Palju valikukohti: - Kas enam tööjõu- või tehniliste süsteemide kulusid? - Kas enam püsi- või muutuvkulusid? - 55

56 Kriteerium 4: Paindlikkus Võime reageerida muutustele Protsessi paindlikkus on: Paindlikud tootmisressursid võime teostada täiendavaid (uusi) operatsioone/tegevusi Paindlikud (tootmis)protsessid - võime hakkama saada erijuhtude ja muutuva koormusega Paindlik juhtimine võime muuta reegleid, teostusüksusi Paindlik organisatsioon võime reageerida muutuvatele turuoludele ja turuvajadustele Trade-off Maksumus Aeg Paindlikkus Kvaliteet (A+/-,M+/-,K+/-,P+/-) 56

57 Kas kõik sammud on vajalikud Kontrolli sammud võib ära jätta: kas sammu ära jätmise kulude kokkuhoid kaalub üles kulud, mis võivad tekkida kontrolli ära jätmisel A kontrolli B A B A auto-select B kontrolli (A+,K-,M+/-) Analüüsi/muuda iga sammu mahtu Pros: less work to commit, allows for specialization. Cons: setup time, fragmentation, less commitment. Pros: setup reduction, no fragmentation, more commitment. Cons: more work to commit, one person needs to be qualified for both parts. (A+,P-) 57

58 Analüüsi otstarbekust: kas üks üldine protsess või mitu spetsiifilist versiooni A A B B A\B A B B\A Kriteeriumid: lihtsus, efektiivsus, juhitavus, korratavas,... (P+/-, M+/-) Võimalikult palju paralleelsust Rohkem paralleelsust tõstab tulemuslikkust: ooteaegade vähenemine, ressursside parem IT lahendused, mis võimaldavad info paralleelkasutust ja töötlust (SP + Word 2010 ). A B A B (A++) 58

59 Ära automatiseeri paberivooge! Rakenda IT-d Andmebaasitehnoloogiad: andmete jagamine Ligipääs kõigil kõikjalt! Võrgutehnoloogiad: kommunikatsioon: e-post, WWW,... Info jagamine: Tööde automatiseerimine Teadmusbaasid Paindlikud tööde ja teadmiste jagamise keskkonnad Näited: paralleelsus (andmete jagamine) Kliendi kaasamine /iseteenindus (vormid,www) Muuda sünkroonside asünkroonseks Riskianalüüs ajalooandmete põhjal (A+,K+/-,M+/-,P+/-) Paranda ressursside kasutust Kasuta ressursse nagu nad oleks ühes toas Väldi alati situatsiooni, kus üks tiim on ülekoormatud ja teine ootab tööd! (A+,K-) 59

60 Optimeeri kommunikatsioon Vähenda infovahetusvajadust protsessi sammus protsessi ja välise keskkonna vahel Automatiseeri/standardiseeri sõnumivahetus Kindlusta, et vigu ei sünniks (EDI,WWW). Kus võimalik asünkroon- mitte sünkroonside. A B C nõue info nõue ülesanne info vastus (A+,K+,M+/-,P-) Järjesta tegevused kulu/efekti järgi Kallid tegevused tahapoole Algusesse edasisi valikuid määravad protsessid Arvesta suhet (loodav lisaväärtus/sammu maksumus) (A+,M-) 60

61 Lean (Kaizen) Kulusäästlik (ka timmitud) tootmine (lean manufacturing) on protsesside ja ettevõtete juhtimise viis, mis on näidanud oma võimet toota ja teenuseid osutada kaks kuni kolm korda vähemate ressurssidega kui n-ö tavapärane tootmisviis või siis toota samade ressurssidega kaks-kolm korda rohkem Lean mõtteviis on alguse saanud mõttelaadist, mille järgi tuleb parendusi läbi viia kõige ökonoomsemal moel, pöörates erilist tähelepanu raiskamiste (jaapani k muda) vähendamisele 5 Principles of Lean 1. Learn to define value through the eyes of the customer 2. Identify all activities within the company that bring value to the customer and remove those activities which are wasteful 3. Free up constraints to make the process FLOW 4. Only make what is PULLED by customer demand 5. Continuously improve processes through constant elimination of waste 61

62 NB! Protsesside ebaefektiivsusel võib olla ka muid põhjuseid peale töövoo puuduste: Ebaselged, vastuolulised, aegunud nõuded, poliitikad, motivatsioonialgoritmid Ebaotstarbekas seadmed Info- ja materjalide jm ressursside puudus Organisatsiooniüksuste struktuurilised jm vastuolud Töötajate puudulik koolitus 62

63 ETTEVÕTTE ARHITEKTUUR EA ENTERPRISE ARCHITECTURE 63

64 Strategy Business Model Work Package Road Map 64

65 EA ja IT juhtimine Soome avalikus sektoris PROTSESSIJUHTIMINE + ETTEVÕTTE ARHITEKTUUR + IT-JUHTIMINE 65

66 Enterprise Architecture (EA) TOGAF = - The Open Group - Architecture Framework Äriarhitektuur äriprotsessid ärieesmärgid organisatsioon IT rakendused infosüsteemid andmekogud IT taristu taristu seadmed võrgud 66

67 KOKKUVÕTE MIS TÄHENDAB PROTSESSIJUHTIMINE ON HÄSTI KORRALDATUD? 1. Meil on tervikpilt protsessidest. Olulised neist on defineeritud 2. Tähtsaimates protsessides tehtavad tegevused on piisava (erineva) detailsusega kirjeldatud 3. Kõige olulisemate protsessilõikude jaoks on olemas: Selged protseduuridokumendid Juhendid, põhimõtted, best practice Abivahendid (dokumendipõhjad, tööriistad) IT rakendused Juhtimis/kontrollipunktid 67

68 SOOVITUSED PROTSESSIDE KAARDISTAJALE Lähtu alati kliendi/kasusaaja vajadustest! Mõtle raamidest välja, sest protsessis sees olijal on see raske! Tee koostööd! Reeglina eksisteerib mitu erinevat vaadet! Rakenda metoodikaid, ära ole nende pimesi järgija! Fokusseeru tulemusele! Milleks seda kaardistust tullakse kasutama? Ole EESTVEDAJA! 68

VAJALIK, KUID MITTE PIISAV

VAJALIK, KUID MITTE PIISAV VAJALIK, KUID MITTE PIISAV Margus Püüa Riigi infosüsteemide osakond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kava avalik teenus mis on eesmärk? mis on probleem? mida muuta? milline on lahenduse suund?

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 15288:2009 Süsteemi- ja tarkvaratehnika Süsteemi elutsükli protsessid Systems and software engineering System life cycle processes EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

More information

Õppereisi delegatsioon:

Õppereisi delegatsioon: HR disain Taanis Taani õppereisi klubi Õppereisi delegatsioon: Elina Kallas, Eolane Tallinn AS personalijuht Elina Orumaa, Sisekaitseakadeemia persoanliarendusosakonna juhataja Erge Heido, PerCapita OÜ

More information

Äriprotsesside modelleerimine ja automatiseerimine Loeng 8 Äriprotsesside modelleerimise metoodika ja dokumenteerimine

Äriprotsesside modelleerimine ja automatiseerimine Loeng 8 Äriprotsesside modelleerimise metoodika ja dokumenteerimine Äriprotsesside modelleerimine ja automatiseerimine Loeng 8 Äriprotsesside modelleerimise metoodika ja dokumenteerimine Enn Õunapuu enn.ounapuu@ttu.ee Feedback & Control Ronald E. Giachetti October 20,

More information

Ventilatsiooniõhu eelkütte lahendus ja tulemused Eesti kliimas. Jaanus Hallik Tartu Ülikool EETLabor

Ventilatsiooniõhu eelkütte lahendus ja tulemused Eesti kliimas. Jaanus Hallik Tartu Ülikool EETLabor Ventilatsiooniõhu eelkütte lahendus ja tulemused Eesti kliimas Jaanus Hallik Tartu Ülikool EETLabor Jaanus.hallik@ut.ee Ettekande sisu Ülevaade uuritud eelküttelahendusest maakontuuriga eelküttekalorifeer

More information

DevOps Glossary English Estonian Glossary Terms Description Oskussõna Seletus

DevOps Glossary English Estonian Glossary Terms Description Oskussõna Seletus DevOps Glossary English Estonian Glossary Terms Description Oskussõna Seletus Agile Agile Benefits Agile is a time-boxed and iterative approach of software delivery. It aims to build software incrementally

More information

ERP, CRM ja DW süsteemid

ERP, CRM ja DW süsteemid ERP, CRM ja DW süsteemid Enn Õunapuu Tallinn University of Technology enn.ounapuu@ttu.ee Väljakutse Tees: Lähiajal tuleb otsustavalt muuta seda viisi, kuidas me loome infosüsteeme. Moore seadus: Arvutustehnika

More information

EESTI STANDARD EVS-ISO 4967:2007

EESTI STANDARD EVS-ISO 4967:2007 EESTI STANDARD TERAS Mittemetalsete lisandite sisalduse määramine Mikrograafiline meetod standardkaartide kasutamisega Steel Determination of content of nonmetallic inclusions Micrographic method using

More information

Vea haldus ja logiraamat hajutatud süsteemides Enn Õunapuu.

Vea haldus ja logiraamat hajutatud süsteemides Enn Õunapuu. Vea haldus ja logiraamat hajutatud süsteemides Enn Õunapuu enn@cc.ttu.ee Millest tuleb jutt? Kuidas ma näen, millises sammus erinevad protsessid parasjagu on? Kuidas ma aru saan, kas protsess töötab või

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-ISO 15489-1:2017 INFORMATSIOON JA DOKUMENTATSIOON Dokumendihaldus Osa 1: Mõisted ja põhimõtted Information and documentation Records management Part 1: Concepts and principles (ISO 15489-1:2016)

More information

Enne kuimidagimuud tegemahakkate on tarvisinpa/ediabas instalidaomale arvutisse. M inaise kasutan INPA versiooni3.01,miskasutab EDIABAS v6.4.3.

Enne kuimidagimuud tegemahakkate on tarvisinpa/ediabas instalidaomale arvutisse. M inaise kasutan INPA versiooni3.01,miskasutab EDIABAS v6.4.3. Enne kuimidagimuud tegemahakkate on tarvisinpa/ediabas instalidaomale arvutisse. M inaise kasutan INPA versiooni3.01,miskasutab EDIABAS v6.4.3. 1. Arvutiette valmistamine AvaControlPanel,ValiClassicView

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-ISO 10005:2008 KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMID Juhised kvaliteediplaanidele Quality management systems Guidelines for quality plans EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev Eesti

More information

- FACILITY LAYOUT DESIGN - 5S WORKPLACE ORGANISATION BRIAN SAINSBURY / ROMAN ZAHHAROV 08/02/12

- FACILITY LAYOUT DESIGN - 5S WORKPLACE ORGANISATION BRIAN SAINSBURY / ROMAN ZAHHAROV 08/02/12 - FACILITY LAYOUT DESIGN - 5S WORKPLACE ORGANISATION BRIAN SAINSBURY / ROMAN ZAHHAROV 08/02/12 Agenda 5S workplace organization Facility layout design Summary 15 May 2012 Agenda 5S workplace organization

More information

ISO STANDARDIL PÕHINEVA KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI RAKENDAMISE SEOSED ETTEVÕTTE TULEMUSNÄITAJATEGA EESTI MÖÖBLITÖÖSTUSE NÄITEL

ISO STANDARDIL PÕHINEVA KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI RAKENDAMISE SEOSED ETTEVÕTTE TULEMUSNÄITAJATEGA EESTI MÖÖBLITÖÖSTUSE NÄITEL TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Kadri Jõhvikas ISO STANDARDIL PÕHINEVA KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI RAKENDAMISE SEOSED ETTEVÕTTE TULEMUSNÄITAJATEGA EESTI MÖÖBLITÖÖSTUSE NÄITEL Magistritöö ärijuhtimise magistrikraadi

More information

TTÜ ehituse ja arhitektuuri instituut MONTEERITAVATEST ELEMENTIDEST CON/SPAN SILLA JA INTEGRAALSILLA VÕRDLUS OARA SILLA (NR.

TTÜ ehituse ja arhitektuuri instituut MONTEERITAVATEST ELEMENTIDEST CON/SPAN SILLA JA INTEGRAALSILLA VÕRDLUS OARA SILLA (NR. TTÜ ehituse ja arhitektuuri instituut MONTEERITAVATEST ELEMENTIDEST CON/SPAN SILLA JA INTEGRAALSILLA VÕRDLUS OARA SILLA (NR. 715) NÄITEL COMPARISON OF PRECAST CON/SPAN BRIDGE SYSTEM AND INTEGRAL BRIDGE

More information

EESTI TURISMIETTEVÕTETE KVALITEEDIPROGRAMM

EESTI TURISMIETTEVÕTETE KVALITEEDIPROGRAMM EESTI TURISMIETTEVÕTETE KVALITEEDIPROGRAMM Benchmarking (võrdlusanalüüs) ettevõtte arendamise töövahendina 15.04.2010 Tiia Tammaru Margus Timmo 1 Neljapäev, 15. aprill 9:00-10:30 Testkülastus Eesti turismiettevõtete

More information

IDU0010 Loeng 6 Tasakaalustatud tulemuskaart

IDU0010 Loeng 6 Tasakaalustatud tulemuskaart IDU0010 Loeng 6 Tasakaalustatud tulemuskaart Enn Õunapuu enn@cc.ttu.ee MDA perspectives Metamodel Context perspective Dell inspired example Strategic goal online ordering 24 hours to get product Process

More information

Business process modeling and automation IDU0111 Lecture 4 Eesmärgid Mõõdikud Enn Õunapuu ICT-643

Business process modeling and automation IDU0111 Lecture 4 Eesmärgid Mõõdikud Enn Õunapuu ICT-643 Business process modeling and automation IDU0111 Lecture 4 Eesmärgid Mõõdikud Enn Õunapuu enn.ounapuu@ttu.ee ICT-643 Content Goals Measurements How to present in your project? Context perspective 4 Four

More information

STRATEEGILINE JUHTIMINE JA JUHTIMISMUDELITE KASUTUSVÕIMALUSED EESTI VÄIKEETTEVÕTETES

STRATEEGILINE JUHTIMINE JA JUHTIMISMUDELITE KASUTUSVÕIMALUSED EESTI VÄIKEETTEVÕTETES TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Ettevõttemajanduse instituut Sille Talvet STRATEEGILINE JUHTIMINE JA JUHTIMISMUDELITE KASUTUSVÕIMALUSED EESTI VÄIKEETTEVÕTETES Magistritöö ärijuhtimise magistrikraadi taotlemiseks

More information

Tarkvara evolutsioon äriprotsesside modelleerimine ja automatiseerimine. Enn Õunapuu

Tarkvara evolutsioon äriprotsesside modelleerimine ja automatiseerimine. Enn Õunapuu Tarkvara evolutsioon äriprotsesside modelleerimine ja automatiseerimine Enn Õunapuu enn@cc.ttu.ee Definitsioon Business Process Management (BPM) Gartner defines business process management (BPM) as a management

More information

Strategy According to Henry Mintzberg

Strategy According to Henry Mintzberg 2. IT Strategy 2006 Strategy According to Henry Mintzberg Henry Mintzberg, in his book, The Rise and Fall of Strategic Planning [1994], points out that people use "strategy" in several different ways,

More information

INDIVIDUAL VALUES AND PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL CULTURE AMONG RUSSIAN-SPEAKERS IN ESTONIA AND LITHUANIA. Elina Tolmats University of Tartu

INDIVIDUAL VALUES AND PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL CULTURE AMONG RUSSIAN-SPEAKERS IN ESTONIA AND LITHUANIA. Elina Tolmats University of Tartu INDIVIDUAL VALUES AND PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL CULTURE AMONG RUSSIAN-SPEAKERS IN ESTONIA AND LITHUANIA Introduction Elina Tolmats University of Tartu Estonia and Lithuania have been independent for

More information

Microsoft Dynamics NAV (Microsoft Navision manufacturing introduction)

Microsoft Dynamics NAV (Microsoft Navision manufacturing introduction) Microsoft Dynamics NAV (Microsoft Navision manufacturing introduction) Microsoft Navision manufacturing What is the purpose of calculation in manufacturing? Today performed ACTIVITIES In future performed

More information

Horisont 2020 Ühiskonnaprobeem 1:

Horisont 2020 Ühiskonnaprobeem 1: Horisont 2020 Ühiskonnaprobeem 1: Tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu Argo Soon konsultant Eesti Teadusagentuur Horisont 2020: Ühiskonnaprobleem 1 Märksõnad: personaalmeditsiin haruldased haigused

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-ISO 13528:2017 STATISTILISED MEETODID LABORITEVAHELISTE VÕRDLUSTE TASEMEKATSETES KASUTAMISEKS Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison (ISO 13528:2015)

More information

Facebooki reklaamikampaania protsess

Facebooki reklaamikampaania protsess Facebooki reklaamikampaania protsess Kasvata sihtgruppi, kontakte ja müüki Merlis Jusupov merlis@kodulehekoolitused.ee Probleem Milline on edukas FB reklaam? Sisu ja disain Sihitud õigele sihtgrupile FB

More information

TEENINDUSKULTUUR KUI TURUNDUSSÕNUM. Heli Tooman Tartu Ülikooli Pärnu kolledž. Teenindusühiskond ja uued väljakutsed ettevõttemajandusele

TEENINDUSKULTUUR KUI TURUNDUSSÕNUM. Heli Tooman Tartu Ülikooli Pärnu kolledž. Teenindusühiskond ja uued väljakutsed ettevõttemajandusele TEENINDUSKULTUUR KUI TURUNDUSSÕNUM Heli Tooman Tartu Ülikooli Pärnu kolledž Teenindusühiskond ja uued väljakutsed ettevõttemajandusele Tõsiasi on see, et lääneriikides räägitakse teenindusühiskonna arengust,

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-ISO 11799:2016 INFORMATSIOON JA DOKUMENTATSIOON Arhiivi- ja raamatukogumaterjalide hoiunõuded Information and documentation Document storage requirements for archive and library materials

More information

ERP JUURUTUSPROJEKTI EDUTEGURITE ANALÜÜS ETTEVÕTTE X NÄITEL

ERP JUURUTUSPROJEKTI EDUTEGURITE ANALÜÜS ETTEVÕTTE X NÄITEL TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Infotehnoloogia teaduskond Tarkvarateaduse instituut Kai Tibar 083058IABB ERP JUURUTUSPROJEKTI EDUTEGURITE ANALÜÜS ETTEVÕTTE X NÄITEL Bakalaureusetöö Juhendaja: Enn Õunapuu PhD

More information

Procedures. Text Algorithm Projects. Automaton toolbox: RE >NFA, determinisation and minimization. Project

Procedures. Text Algorithm Projects. Automaton toolbox: RE >NFA, determinisation and minimization. Project Procedures Text Algorithm Projects Select topic (today) Prepare a project goal (hypothesis to test, programs to implement, experiments to run) 1 day Prepare a realistic project plan (3 hours) Aim at achieving

More information

TARNIJA JUHITUD VARUDE STRATEEGIA TULEMUSLIKKUSE HINDAMINE FARMAATSIAETTEVÕTTES

TARNIJA JUHITUD VARUDE STRATEEGIA TULEMUSLIKKUSE HINDAMINE FARMAATSIAETTEVÕTTES TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledž Ettevõtlusosakond Ülle Urbas TARNIJA JUHITUD VARUDE STRATEEGIA TULEMUSLIKKUSE HINDAMINE FARMAATSIAETTEVÕTTES Bakalaureusetöö Juhendaja: Arvi Kuura, PhD Pärnu 2017 1 Soovitan

More information

EESTI AKREDITEERIMISKESKUS LISA I OÜ Tepso Labor akrediteerimistunnistusele K003 ANNEX 1 to accreditation certificate K003 of Tepso Labor Ltd

EESTI AKREDITEERIMISKESKUS LISA I OÜ Tepso Labor akrediteerimistunnistusele K003 ANNEX 1 to accreditation certificate K003 of Tepso Labor Ltd Leht Page 1(3) EESTI AKREDITEERIMISKESKUS LISA I OÜ Tepso Labor akrediteerimistunnistusele K3 ANNEX 1 to accreditation certificate K3 of Tepso Labor Ltd 1. Akrediteerimisulatus kalibreerimiste osas on

More information

Projekti ajakava malli loomine SAP Activate metoodika põhjal

Projekti ajakava malli loomine SAP Activate metoodika põhjal TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Infotehnoloogia teaduskond Informaatikainstituut Infosüsteemide õppetool Projekti ajakava malli loomine SAP Activate metoodika põhjal magistritöö Üliõpilane: Üliõpilaskood: Juhendaja:

More information

MAJANDUSINFOSÜSTEEMIDE VAJADUSED EESTI MIKROETTEVÕTETES

MAJANDUSINFOSÜSTEEMIDE VAJADUSED EESTI MIKROETTEVÕTETES TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Ettevõttemajanduse instituut Majandusarvestuse õppetool Taavi Hõbejõgi MAJANDUSINFOSÜSTEEMIDE VAJADUSED EESTI MIKROETTEVÕTETES Magistritöö Juhendaja: lektor Sinaida Kalnin

More information

TERVIKLIKU MÜÜGIJUHTIMISE PÕHIMÕTTED ELISA EESTI AS ÄRIKLIENDIÜKSUSE NÄITEL

TERVIKLIKU MÜÜGIJUHTIMISE PÕHIMÕTTED ELISA EESTI AS ÄRIKLIENDIÜKSUSE NÄITEL TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Ettevõttemajanduse instituut Siim Uusma TERVIKLIKU MÜÜGIJUHTIMISE PÕHIMÕTTED ELISA EESTI AS ÄRIKLIENDIÜKSUSE NÄITEL Magistritöö ärijuhtimise magistrikraadi taotlemiseks

More information

STRATEEGILISTE MAJANDUSNÄITAJATE MÕÕTMINE EESTI ETTEVÕTETES. Sander Karu Audentese Ülikool

STRATEEGILISTE MAJANDUSNÄITAJATE MÕÕTMINE EESTI ETTEVÕTETES. Sander Karu Audentese Ülikool STRATEEGILISTE MAJANDUSNÄITAJATE MÕÕTMINE EESTI ETTEVÕTETES Sissejuhatus Sander Karu Audentese Ülikool Nüüdisaegsetes konkurentsitingimustes ja Eesti liitumisel Euroopa Liiduga tähtsustub ettevõtete jaoks

More information

1. Business- IT Relationship. Traditional view: Business Drives IT. Business Drives IT. Business Strategy. Business Goals. IT Goals.

1. Business- IT Relationship. Traditional view: Business Drives IT. Business Drives IT. Business Strategy. Business Goals. IT Goals. 1. Business- IT Relationship 2005 Traditional view: Business Drives IT Business Drives IT Business Goals Business Strategy IT Goals IT Strategy Business driving IT IT as Business suporting unit 3 1 Esimene

More information

Ülevaade kahest SAP tarkvara lahendusest

Ülevaade kahest SAP tarkvara lahendusest Ülevaade kahest SAP tarkvara lahendusest Tallinnas ja Eesti riigis. Marge Lepp 24.11.2010 Andmeid SAP kohta SAP - äri- ehk majandustarkvarade liider maailmas Sünniaasta 1972 Looja ja omanik Saksa IT firma

More information

AS CHEMI-PHARM TARNEAHELA JA SELLE JUHTMISE ARENDAMISE VÕIMALUSED

AS CHEMI-PHARM TARNEAHELA JA SELLE JUHTMISE ARENDAMISE VÕIMALUSED TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Ettevõttemajanduse instituut Rahvusvahelise ettevõtluse ja innovatsiooni õppetool Teedu Pedaru AS CHEMI-PHARM TARNEAHELA JA SELLE JUHTMISE ARENDAMISE VÕIMALUSED Magistritöö

More information

Search for causality in ecological studies

Search for causality in ecological studies Search for causality in ecological studies Context1: estimating impact of the natural factors on the chemical and biological variables in Lake Peipsi Context2: preparing papers on the topic 7 Presented

More information

PROJEKTI KLIENDISUHETE HALDAMISE TARKVARAD

PROJEKTI KLIENDISUHETE HALDAMISE TARKVARAD TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledž Ettevõtluse osakond Külli Kivioja-Ööpik, Mari-Liis Kukk, Valter Kolberg, Siret Ulp, Mihkel Ausmaa, Preedik Poopuu EP 3 PROJEKTI KLIENDISUHETE HALDAMISE TARKVARAD Referaat Juhendaja:

More information

TÖÖTAJATE KAASAMINE ORGANISATSIOONI MUUDATUSTESSE ESTIKO-PLASTARI NÄITEL

TÖÖTAJATE KAASAMINE ORGANISATSIOONI MUUDATUSTESSE ESTIKO-PLASTARI NÄITEL TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Ettevõttemajanduse instituut Taavi Jürgenson TÖÖTAJATE KAASAMINE ORGANISATSIOONI MUUDATUSTESSE ESTIKO-PLASTARI NÄITEL Bakalaureusetöö Juhendaja: prof. Maaja Vadi Tartu

More information

ÄRIPROTSESSIDE ÜMBERKUJUNDAMINE, INVESTEERINGUD INFOTEHNOLOOGIASSE JA ETTEVÕTTE VÄÄRTUS

ÄRIPROTSESSIDE ÜMBERKUJUNDAMINE, INVESTEERINGUD INFOTEHNOLOOGIASSE JA ETTEVÕTTE VÄÄRTUS TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Rahanduse ja majandusteooria instituut Rahanduse ja panganduse õppetool Artjom Saia ÄRIPROTSESSIDE ÜMBERKUJUNDAMINE, INVESTEERINGUD INFOTEHNOLOOGIASSE JA ETTEVÕTTE

More information

EESTI VÄIKEETTEVÕTLUSE JA VÄIKEETTEVÕTLUSPOLIITIKA TULEMUSLIKKUSEST EUROOPA LIIDU KONTEKSTIS. Aino Siimon Tartu Ülikool

EESTI VÄIKEETTEVÕTLUSE JA VÄIKEETTEVÕTLUSPOLIITIKA TULEMUSLIKKUSEST EUROOPA LIIDU KONTEKSTIS. Aino Siimon Tartu Ülikool EESTI VÄIKEETTEVÕTLUSE JA VÄIKEETTEVÕTLUSPOLIITIKA TULEMUSLIKKUSEST EUROOPA LIIDU KONTEKSTIS Aino Siimon Tartu Ülikool Väikeettevõtluse arendamine ja väikeettevõtluspoliitika väljatöötamine kuuluvad väikeettevõtte

More information

EESTI STANDARD EVS-ISO :2009

EESTI STANDARD EVS-ISO :2009 EESTI STANDARD EVS-ISO 21527-2:2009 TOIDU JA LOOMASÖÖTADE MIKROBIOLOOGIA Pärmide ja hallituste loendamise horisontaalmeetod Osa 2: Kolooniate loendamise tehnika toodetes, mille veeaktiivsus on väiksem

More information

EESTI STANDARD EVS-ISO :2001

EESTI STANDARD EVS-ISO :2001 EESTI STANDARD EVS-ISO 8586-1:2001 SENSOORNE ANALÜÜS Üldine juhend assessorite valikuks, koolitamiseks ja jälgimiseks Osa 1: Valitud assessorid Sensory analysis General guidance for the selection, training

More information

PERSONAALBRÄNDING LINKEDIN-I JA ISIKLIKU KODULEHE KAUDU

PERSONAALBRÄNDING LINKEDIN-I JA ISIKLIKU KODULEHE KAUDU TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Silver Tilk PERSONAALBRÄNDING LINKEDIN-I JA ISIKLIKU KODULEHE KAUDU Bakalaureusetöö Juhendaja: Marge Täks Tartu 2016 Soovitan suunata kaitsmisele.. (juhendaja allkiri)

More information

PUBLIC POLICY INTERVENTION IN LABOUR MARKETS: REGIONAL VARIATION IN ENFORCEMENT OF LABOUR LAWS IN ESTONIA. Jaan Masso 1 University of Tartu

PUBLIC POLICY INTERVENTION IN LABOUR MARKETS: REGIONAL VARIATION IN ENFORCEMENT OF LABOUR LAWS IN ESTONIA. Jaan Masso 1 University of Tartu PUBLIC POLICY INTERVENTION IN LABOUR MARKETS: REGIONAL VARIATION IN ENFORCEMENT OF LABOUR LAWS IN ESTONIA Jaan Masso 1 University of Tartu Introduction For Central and Eastern European (CEE) economies

More information

TÖÖRAHULOLU KUI KOOSTÖÖ FAKTOR OÜ MODET NÄITEL

TÖÖRAHULOLU KUI KOOSTÖÖ FAKTOR OÜ MODET NÄITEL TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Ettevõttemajanduse instituut Ülle Puppart TÖÖRAHULOLU KUI KOOSTÖÖ FAKTOR OÜ MODET NÄITEL Magistritöö ärijuhtimise magistri kraadi taotlemiseks ärijuhtimise erialal Juhendaja:

More information

PERSONALI TÖÖRAHULOLU JA MOTIVATSIOON HOTELL LONDON OÜ NÄITEL

PERSONALI TÖÖRAHULOLU JA MOTIVATSIOON HOTELL LONDON OÜ NÄITEL TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledž Turismiosakond Helena Murula PERSONALI TÖÖRAHULOLU JA MOTIVATSIOON HOTELL LONDON OÜ NÄITEL Lõputöö Juhendaja: Heli Tooman, PhD Pärnu 2016 Soovitan suunata kaitsmisele... (juhendaja

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD TAHKEKÜTUSED Kloori määramine Eschka segu abil Solid mineral fuels Determination of chlorine using Eschka mixture (ISO 587:1997, modified) EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti

More information

THE MORAL COMPETENCE OF AN EMERGING ORGANIZATION. Mari Meel and Maksim Saat Tallinn Tehnical University

THE MORAL COMPETENCE OF AN EMERGING ORGANIZATION. Mari Meel and Maksim Saat Tallinn Tehnical University THE MORAL COMPETENCE OF AN EMERGING ORGANIZATION Mari Meel and Maksim Saat Tallinn Tehnical University The following paper is descriptive rather than normative: it mainly deals with factors shaping the

More information

EESTI AKREDITEERIMISKESKUS

EESTI AKREDITEERIMISKESKUS Leht Page 1 (4) EESTI AKREDITEERIMISKESKUS LISA I OÜ Metrex Mõõtekeskus akrediteerimistunnistusele I041 ANNEX I to accreditation certificate I041 of Metrex Mõõtekeskus Ltd 1. Akrediteerimisulatus siseriikliku

More information

KLIENDIRAHULOLU MÕJUTEGURID JA KLIENDITAGASISIDE SÜSTEEMI ARENDAMINE HOTELL CAROLINA NÄITEL

KLIENDIRAHULOLU MÕJUTEGURID JA KLIENDITAGASISIDE SÜSTEEMI ARENDAMINE HOTELL CAROLINA NÄITEL TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledž Turismiosakond Grete Jakobson KLIENDIRAHULOLU MÕJUTEGURID JA KLIENDITAGASISIDE SÜSTEEMI ARENDAMINE HOTELL CAROLINA NÄITEL Lõputöö Juhendaja: Inna Bentsalo, MA Pärnu 2013 Soovitan

More information

PRINCIPLES FOR DESIGNING A PROACTIVE AND PERSONALISED ONE-STOP-SHOP SERVICE FOR PEOPLE WITH REDUCED WORK ABILITY IN ESTONIA

PRINCIPLES FOR DESIGNING A PROACTIVE AND PERSONALISED ONE-STOP-SHOP SERVICE FOR PEOPLE WITH REDUCED WORK ABILITY IN ESTONIA TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY School of Information Technology Department of Software Science Maarja Männik IVGM153765 PRINCIPLES FOR DESIGNING A PROACTIVE AND PERSONALISED ONE-STOP-SHOP SERVICE FOR

More information

Master s thesis (30 ECTS)

Master s thesis (30 ECTS) UNIVERSITY OF TARTU FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE Cybersecurity Curriculum Anna Preobrazenskaja Development of Security Risk Measurement Model within Misuse

More information

SMS-TURUNDUSE KASUTAMINE EESTI ETTEVÕTETES

SMS-TURUNDUSE KASUTAMINE EESTI ETTEVÕTETES TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Ettevõttemajanduse instituut Turunduse õppetool Jana Jukina SMS-TURUNDUSE KASUTAMINE EESTI ETTEVÕTETES Bakalaureusetöö Juhendaja: assistent Tanel Mehine Tartu 2012 Soovitan

More information

Testimise parendamise meetodid andmeaidas

Testimise parendamise meetodid andmeaidas TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Infotehnoloogia teaduskond Informaatikainstituut Tarkvaratehnika õppetool Testimise parendamise meetodid andmeaidas Bakalaureusetöö Üliõpilane: Üliõpilaskood: Juhendajad: Helen

More information

Sotsiaalmeedia turundus era- ja ärikliendi suunal Eesti ettevõtetes

Sotsiaalmeedia turundus era- ja ärikliendi suunal Eesti ettevõtetes Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut Sotsiaalmeedia turundus era- ja ärikliendi suunal Eesti ettevõtetes Bakalaureusetöö (6 EAP) Koostaja: Kristiina

More information

Kulusäästliku mõtlemise terminite inglise eesti ja eesti inglise seletav sõnastik

Kulusäästliku mõtlemise terminite inglise eesti ja eesti inglise seletav sõnastik Kulusäästliku mõtlemise terminite inglise eesti ja eesti inglise seletav sõnastik TALLINN 2013 SISUKORD EKSPERTKOMISJONI KOOSSEIS... 8 SAATEKS... 9 KULUSÄÄSTLIKU MÕTLEMISE TERMINID... 10 A3 Report - A3

More information

Ostu- ja tarneahelajuhi areng ei tunnista piire

Ostu- ja tarneahelajuhi areng ei tunnista piire We build sustainable energy infrastructures Ostujuhtimise Aastakonverents 2014 Ostu- ja tarneahelajuhi areng ei tunnista piire Kerttily Golubeva Ensto Operations, Group Sourcing, Hankejuht Ensto sustainable

More information

1. Business- IT Relationship

1. Business- IT Relationship 1. Business- IT Relationship 2006 Traditional view: Business Drives IT Business Drives IT Business Goals Business Strategy IT Goals IT Strategy Business driving IT IT as Business suporting unit 3 Esimene

More information

The chipping cost of wood raw material for fuel in Estonian conditions

The chipping cost of wood raw material for fuel in Estonian conditions Forestry Studies Metsanduslikud Uurimused, Vol. 66, Pages 65 74 The chipping cost of wood raw material for fuel in Estonian conditions Marek Irdla*, Allar Padari, Vahur Kurvits and Peeter Muiste Irdla,

More information

Example of the Road Administration

Example of the Road Administration Tallinn University of Technology Faculty of Information Technology Institute of Informatics E-Governance Technologies and Services Decreasing Public Sector Spending Through the Increment of E- Service

More information

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 14001:2015

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 14001:2015 EESTI STANDARD EVS-EN ISO 14001:2015 Avaldatud eesti keeles: detsember 2015 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2015 KESKKONNAJUHTIMISSÜSTEEMID Nõuded koos kasutusjuhistega Environmental management systems

More information

STRATEGIC INTEGRATION OF ELECTRONIC HUMAN RESOURCE MANAGEMET

STRATEGIC INTEGRATION OF ELECTRONIC HUMAN RESOURCE MANAGEMET TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY School of Information Technologies Nina Khomeriki 145975 IVGM STRATEGIC INTEGRATION OF ELECTRONIC HUMAN RESOURCE MANAGEMET Master s Thesis Supervisor: Alexander Horst Norta,

More information

Pikkade järjestuste koopiaarvu varieerumine inimese genoomis. Priit Palta

Pikkade järjestuste koopiaarvu varieerumine inimese genoomis. Priit Palta Pikkade järjestuste koopiaarvu varieerumine inimese genoomis Priit Palta Varieerumine inimese genoomis SNP-d Väikesed insertsioon/deletsioon polümorfismid Kordusjärjestused Genoomi struktuursed muutused

More information

Annely Soosaar: Audentese finantsjuht. peakasutajast, kes tunneb ettevõtte tegevust ja tarkvara võimalusi. 5 soovitust

Annely Soosaar: Audentese finantsjuht. peakasutajast, kes tunneb ettevõtte tegevust ja tarkvara võimalusi. 5 soovitust Ärijuhtimistarkvara aitab pealinna kütta Kus peitub teeninduskvaliteedi parandamise võti 5 soovitust ERP hanke läbiviimiseks LK 8 LK 10 LK 26 ÄRIRAKENDUSTE IT AJAKIRI kevad 2012 Audentese finantsjuht Annely

More information

OSTJATE KOMPETENTSIMUDELI VÄLJATÖÖTAMINE AS-is TALLINNA VESI

OSTJATE KOMPETENTSIMUDELI VÄLJATÖÖTAMINE AS-is TALLINNA VESI EESTI ETTEVÕTLUSKÕRGKOOL MAINOR Ärijuhtimine õppekava Ljudmila Umarova OSTJATE KOMPETENTSIMUDELI VÄLJATÖÖTAMINE AS-is TALLINNA VESI Lõputöö Juhendaja: Eneken Titov, PhD Tallinn 2015 RESÜMEE AS Tallinna

More information

Tarkvara arendusprotsessi parendamine Tieto Estonia AS projekti näitel

Tarkvara arendusprotsessi parendamine Tieto Estonia AS projekti näitel TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Infotehnoloogia teaduskond Informaatika instituut Infosüsteemide õppetool Tarkvara arendusprotsessi parendamine Tieto Estonia AS projekti näitel magistritöö Üliõpilane: Üliõpilaskood:

More information

EHITISINTEGREERITUD PÄIKESEENERGEETIKA. Andri Jagomägi, PhD Roofit.solar Tallinna Tehnikaülikool

EHITISINTEGREERITUD PÄIKESEENERGEETIKA. Andri Jagomägi, PhD Roofit.solar Tallinna Tehnikaülikool EHITISINTEGREERITUD PÄIKESEENERGEETIKA Andri Jagomägi, PhD Roofit.solar Tallinna Tehnikaülikool Andri Jagomägi, PhD andri.jagomagi@roofit.solar Tallinna Tehnikaülikool TEEMAD Mis on ehitisintegreeritud

More information

Kolmanda sektori innovatsiooni mõjutavad tegurid

Kolmanda sektori innovatsiooni mõjutavad tegurid Kolmanda sektori innovatsiooni mõjutavad tegurid Uuringu kokkuvõte 25. november 2015 Koostanud Kaie Kotov Tellinud Heateo SA projekti Sotsiaalse innovatsiooni tööriistad raames Sisukord Sisukord... 2 Sissejuhatus...

More information

Workplace performance analysis: methods and a system

Workplace performance analysis: methods and a system 558 Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 2015, 64, 4S, 558 566 doi: 10.3176/proc.2015.4S.03 Available online at www.eap.ee/proceedings Workplace performance analysis: methods and a system Jaak

More information

Calcium aluminothermal production of niobium and mineral composition of the slag

Calcium aluminothermal production of niobium and mineral composition of the slag Proc. Estonian Acad. Sci. Chem., 2007, 56, 3, 142 156 Calcium aluminothermal production of niobium and mineral composition of the slag Valeri Gorkunov and Rein Munter * Department of Chemical Engineering,

More information

Äriprotsesside modelleerimine ja automatiseerimine Loeng 1 Ülevaade kursusest Enn Õunapuu

Äriprotsesside modelleerimine ja automatiseerimine Loeng 1 Ülevaade kursusest Enn Õunapuu 1 Äriprotsesside modelleerimine ja automatiseerimine Loeng 1 Ülevaade kursusest Enn Õunapuu Enn.ounapuu@ttu.ee Väljakutse Tees: Lähiajal tuleb otsustavalt muuta seda viisi, kuidas me loome infosüsteeme

More information

Tarneahela efektiivistamine taara näitel

Tarneahela efektiivistamine taara näitel Tarneahela efektiivistamine taara näitel Janek Balõnski, Wassermann Service OÜ Usaldus ei ole kaasavara, mida on kogutud sukasäärde, kuni see on saanud täis. Usaldust tuleb igal jumalahommikul uuendada,

More information

INSTAGRAM ÜLIKOOLIRAAMATUKOGU TURUNDUSKANALINA TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI RAAMATUKOGU NÄITEL

INSTAGRAM ÜLIKOOLIRAAMATUKOGU TURUNDUSKANALINA TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI RAAMATUKOGU NÄITEL Tallinna Ülikool Digitehnoloogiate Instituut Infoteadus INSTAGRAM ÜLIKOOLIRAAMATUKOGU TURUNDUSKANALINA TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI RAAMATUKOGU NÄITEL Magistritöö Autor: Maris Nool Juhendaja: lektor Aira Lepik

More information

TARKVARAARENDUSE KULU HINDAMISE METOODIKAD EESTIS: TEOORIA JA TEGELIKKUS

TARKVARAARENDUSE KULU HINDAMISE METOODIKAD EESTIS: TEOORIA JA TEGELIKKUS TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Infotehnoloogia teaduskond Informaatika instituut IDK40LT Ann-Claire Utt 134207IAPB TARKVARAARENDUSE KULU HINDAMISE METOODIKAD EESTIS: TEOORIA JA TEGELIKKUS Bakalaureusetöö Juhendaja:

More information

Implementation of robot welding cells using modular approach

Implementation of robot welding cells using modular approach Estonian Journal of Engineering, 2010, 16, 4, 317 327 doi: 10.3176/eng.2010.4.07 Implementation of robot welding cells using modular approach Martinš Sarkans and Lembit Roosimölder Department of Machinery,

More information

UNDERSTANDING E-DEMOCRACY: KEY FEATURES TO INCREASE CITIZEN PARTICIPATION IN E-PARTICIPATORY BUDGETING PROJECTS

UNDERSTANDING E-DEMOCRACY: KEY FEATURES TO INCREASE CITIZEN PARTICIPATION IN E-PARTICIPATORY BUDGETING PROJECTS TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY School of Information Technologies Anders Røsten Mærøe 156411IVGM UNDERSTANDING E-DEMOCRACY: KEY FEATURES TO INCREASE CITIZEN PARTICIPATION IN E-PARTICIPATORY BUDGETING

More information

Ettevõtte infosüsteem. Lektor : Vambola Leping Majandusprotsesside juhtimise ja infosüsteemide lektoraat tel.

Ettevõtte infosüsteem. Lektor : Vambola Leping Majandusprotsesside juhtimise ja infosüsteemide lektoraat tel. Ettevõtte infosüsteem Lektor : Vambola Leping Majandusprotsesside juhtimise ja infosüsteemide lektoraat vambola@mtk.ut.ee tel. (07) 376 334 Kursuse eesmärk! Anda ülevaate infosüsteemidest ja nende projekteerimisest

More information

TÖÖSTRESS JA TÖÖJÕU VOOLAVUS AS EESTI KESKKONNATEENUSED TARTU FILIAALI NÄITEL

TÖÖSTRESS JA TÖÖJÕU VOOLAVUS AS EESTI KESKKONNATEENUSED TARTU FILIAALI NÄITEL TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledž Ettevõtluse osakond Merili Tehvand TÖÖSTRESS JA TÖÖJÕU VOOLAVUS AS EESTI KESKKONNATEENUSED TARTU FILIAALI NÄITEL Lõputöö Juhendaja: assistent Liina Puusepp Pärnu 2014 SISUKORD

More information

Thermal power plant cooperation with wind turbines

Thermal power plant cooperation with wind turbines Estonian Journal of Engineering, 2008, 14, 4, 317 324 doi: 10.3176/eng.2008.4.03 Thermal power plant cooperation with wind turbines Ivo Palu, Heiki Tammoja and Rein Oidram Department of Electrical Power

More information

EESTI STANDARD EVS-EN :2000

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 EESTI STANDARD EVS-EN 27627-4:2000 Kõvasulamid. Keemiline analüüs leekaatomiabsorptsioon-spektromeetrilisel meetodil. Osa 4: Molübdeeni-, titaani- ja vanaadiumisisalduse määramine kontsentratsioonil 0,01-0,5%

More information

Merit Hirvoja Tartu Ülikool

Merit Hirvoja Tartu Ülikool Sissejuhatus VARUDE JUHTIMISE PÕHIMÕTTED JAEKAUBANDUSES Merit Hirvoja Tartu Ülikool Jaekaubanduses valitseb tegutsevate äriühingute vahel tihe konkurents. Eesti kapitalil baseeruvatel kaubandusettevõtetel

More information

Internetiturundus ja Web 2.0

Internetiturundus ja Web 2.0 Tallinna Ülikool Informaatika Instituut Helina Muruvee Internetiturundus ja Web 2.0 Internet Marketing and Web 2.0 Bakalaureusetöö Juhendaja: Inga Petuhhov Tallinn 2008 Sisukord SISUKORD...2 SISSEJUHATUS...3

More information

Viipemaksed ja tulevik. EXEX , Tallinn Raulis Üksvärav Group Cards Acquiring Swedbank

Viipemaksed ja tulevik. EXEX , Tallinn Raulis Üksvärav Group Cards Acquiring Swedbank Viipemaksed ja tulevik EXEX 2017-01-26, Tallinn Raulis Üksvärav Group Cards Acquiring 2 Kuidas oli? 2016 Swedbank Group Cards 8 800 000 Kaarti 1 500 000 000 makset Summas 40 500 000 000 150 000 POS terminali

More information

TTÜ infotehnoloogiateaduskond Informaatikainstituut. Enn Õunapuu Vanemteadur

TTÜ infotehnoloogiateaduskond Informaatikainstituut. Enn Õunapuu Vanemteadur TTÜ infotehnoloogiateaduskond Informaatikainstituut Enn Õunapuu enn.ounapuu@ttu.ee Vanemteadur Millest tuleb jutt? Millised on õpimisvõimalused TTü-s? Mida õpetatakse TTÜ Informaatikainstituudi erialadel?

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 1386:2007 Alumiinium ja alumiiniumisulamid. Astmeplaadid. Tehnilised nõuded Aluminium and aluminium alloys - Tread plate - Specifications EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 1396:2007 Alumiinium ja alumiiniumisulamid. Rullis olevad pinnakattega lehed ja ribad üldotstarbeliseks kasutamiseks. Tehnilised nõuded Aluminium and aluminium alloys - Coil coated

More information

Process and organizational innovation based on a reference model for mechanical engineering companies

Process and organizational innovation based on a reference model for mechanical engineering companies Estonian Journal of Engineering, 2010, 16, 4, 328 338 doi: 10.3176/eng.2010.4.08 Process and organizational innovation based on a reference model for mechanical engineering companies Ulf Wagner, Ralph

More information

ADVANCED SEQUENCING TECHNOLOGIES

ADVANCED SEQUENCING TECHNOLOGIES ADVANCED SEQUENCING TECHNOLOGIES Journal Club 24.11.2004 Miks sekveneerida? Evolutsioon ja ökoloogia globaalne biomass sisaldab 10 38 nukleotiidi, praeguseks sekveneeritud 10 11 nukleotiidi - liikide kirjeldamine

More information

EESTI STANDARD EVS-EN ISO :1999

EESTI STANDARD EVS-EN ISO :1999 EESTI STANDARD EVS-EN ISO 9455-3:1999 Pehme madaltemperatuurjootmise räbustid. Katsemeetodid. Osa 3: Happesisalduse määramine potentsiomeetrilisel ja visuaalsel tiitrimismeetodil Soft soldering fluxes

More information

FARM STRUKTURES DEVELOPMENT IN THE NEW MEMBER STATES OF EUROPEAN UNION

FARM STRUKTURES DEVELOPMENT IN THE NEW MEMBER STATES OF EUROPEAN UNION 124 FARM STRUKTURES DEVELOPMENT IN THE NEW MEMBER STATES OF EUROPEAN UNION Estonian University of Life Sciences ABSTRACT. Farm restructuring is an ongoing process in any country. The Common Agricultural

More information

FMD edusammud ja väljakutsed. Mai 26, 2017 Tartu. Ravimiameti infopäev. Mart Levo REKS Eesti.

FMD edusammud ja väljakutsed. Mai 26, 2017 Tartu. Ravimiameti infopäev. Mart Levo REKS Eesti. FMD edusammud ja väljakutsed Ravimiameti infopäev Mai 26, 2017 Tartu Mart Levo REKS Eesti Mart.Levo@reks.ee EU-FMD Safety Features EMVO, EMVS and NMVOs REKS, soovitused MAH dele EU-FMD Timeline 2011 2012

More information

FACEBOOKI REKLAAMIDE MÕJU OSTU SOORITAMISELE GLOBAL SOCCERSTORE OÜ NÄITEL

FACEBOOKI REKLAAMIDE MÕJU OSTU SOORITAMISELE GLOBAL SOCCERSTORE OÜ NÄITEL TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Eneli Õigus FACEBOOKI REKLAAMIDE MÕJU OSTU SOORITAMISELE GLOBAL SOCCERSTORE OÜ NÄITEL Bakalaureusetöö Juhendaja: lektor Marge Täks Tartu 2016 Soovitan suunata kaitsmisele...

More information

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND ERAÕIGUSE INSTITUUT AKTSIASELTSI JUHTIMISMUDELI ÕIGUSLIK REGULEERIMINE

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND ERAÕIGUSE INSTITUUT AKTSIASELTSI JUHTIMISMUDELI ÕIGUSLIK REGULEERIMINE TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND ERAÕIGUSE INSTITUUT Margit Vutt AKTSIASELTSI JUHTIMISMUDELI ÕIGUSLIK REGULEERIMINE Magistritöö Juhendaja professor Paul Varul Tartu 2006 Sissejuhatus...3 1. Ühingujuhtimise

More information

Mait Miljan Kalev Kaarna Tartu Ülikool

Mait Miljan Kalev Kaarna Tartu Ülikool KULU- JA TURUPÕHISEST HINNAKUJUNDAMISE STRATEEGIAST TURUNDUSES Mait Miljan Kalev Kaarna Tartu Ülikool Tihedas konkurentsis tuleb ettevõtetel sageli kiiresti reageerida olukorra muutustele turul. Tihti

More information

KPMG foorum 20 Juhtimisajakiri otsustajatele KPMG Baltics AS

KPMG foorum 20 Juhtimisajakiri otsustajatele KPMG Baltics AS KPMG foorum 20/2009 1 KPMG foorum 20 Juhtimisajakiri otsustajatele KPMG Baltics AS 2009 Fookuses on siseaudit Eesti siseauditi kvaliteet on hea IT siseauditi oskuslikum korraldamine aitab ennetada riske

More information

Business Process Management (BPM) Lecture 2: Introduction to BPMN

Business Process Management (BPM) Lecture 2: Introduction to BPMN MTAT.03.231 Business Process Management (BPM) (for Masters of IT) Lecture 2: Introduction to BPMN Marlon Dumas marlon.dumas ät ut. ee Process Modelling Management 2 What is a Model? Prepare shipment Ship

More information