Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Provincial Gazette Provinsiale Koerant"

Transcription

1 Western Cape Government Wes-Kaapse Regering PROVINCE OF WESTERN CAPEPROVINSIE WES-KAAP PROVINSIE WES-KAAP Provincial Gazette Provinsiale Koerant Friday, 20 July 2018 Vrydag, 20 Julie 2018 Registered at the Post Offıce as a Newspaper CONTENTS (*Reprints are obtainable at Room M12, Provincial Legislature Building, 7 Wale Street, Cape Town 8001.) As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer INHOUD (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer M12, Provinsiale Wetgewing-gebou, Waalstraat 7, Kaapstad 8001.) No. Page Nr. Bladsy Tenders: Notices Local Authorities Bergrivier Municipality: Consent Use, Removal of Restrictions and Departure Bergrivier Municipality: Consent Use Bergrivier Municipality: Departure and Removal of Restrictions Bergrivier Municipality: Departure City of Cape Town Metropolitan Municipality: Extension of a Local State of Disaster City of Cape Town Metropolitan Municipality: Extension of Declaration of a Local State of Disaster Cederberg Municipality: Subdivision and Rezoning George Municipality: Removal of Restriction Kannaland Municipality: Closure of Portion of Street Mossel Bay Municipality: Closure Mossel Bay Municipality: Closure Mossel Bay Municipality: Public Notice Notice to Creditors in Deceased Estates Overstrand Municipality: Removal of Restriction Overstrand Municipality: Removal of Restrictions and Subdivision Overstrand Municipality: Removal of Restrictions Overstrand Municipality: Removal of Restrictions Overstrand Municipality: Removal of Restrictions Overstrand Municipality: Removal of Restrictions Swartland Municipality: Removal of Title Condition Tenders: Kennisgewings Plaaslike Owerhede Bergrivier Munisipaliteit: Vergunningsgebruik, Opheffing van Beperkings en Afwyking Bergrivier Munisipaliteit: Vergunningsgebruik Bergrivier Munisipaliteit: Afwyking en Opheffing van Beperkings Bergrivier Munisipaliteit: Afwyking Stad Kaapstad Metropolitaanse Munisipaliteit: Extension of a Local State of Disaster (English only) Stad Kaapstad Metropolitaanse Munisipaliteit: Extension of Declaration of a Local State of Disaster (English only) Cederberg Munisipaliteit: Onderverdeling en Hersonering George Munisipaliteit: Opheffing van Beperking Kannaland Munisipaliteit: Sluiting van Gedeelte van Straat Mosselbaai Munisipaliteit: Sluiting Mosselbaai Munisipaliteit: Sluiting Mosselbaai Munisipaliteit: Publieke Kennisgewing Notice to Creditors in Deceased Estates (English only) Overstrand Munisipaliteit: Opheffing van Beperking Overstrand Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings en Onderverdeling Overstrand Munisipaliteit: Opheffing van Beperking Overstrand Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings Overstrand Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings Overstrand Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings Swartland Munisipaliteit: Opheffing van Titelvoorwaarde

2 590 Provinsie Wes-Kaap: Provinsiale Koerant Julie 2018 TENDERS N.B. Tenders for commodities/services, the estimated value of which exceeds R20 000, are published in the Government Tender Bulletin, which is obtainable from the Government Printer, Private Bag X85, Pretoria, on payment of a subscription. TENDERS L.W. Tenders vir kommoditeite/dienste waarvan die beraamde waarde meer as R beloop, word in die Staatstenderbulletin gepubliseer wat by die Staatsdrukker, Privaatsak X85, Pretoria, teen betaling van n intekengeld verkrygbaar is. NOTICES BY LOCAL AUTHORITIES KENNISGEWINGS DEUR PLAASLIKE OWERHEDE GEORGE MUNICIPALITY REMOVAL OF RESTRICTIVE CONDITION: ERF 2870, GEORGE Notice is hereby given in terms of Section 33(7) of the George Municipality: Land Use Planning By-Law (2015), that the Deputy Director: Planning (Authorised Official) on 15 June 2018, removed conditions (b)2 in terms of Section 15(2)(f) of the said By-Law, applicable to the abovementioned property as contained in Title Deed, T76879/2016. T BOTHA, MUNICIPAL MANAGER, Civic Centre, York Street, GEORGE, July GEORGE MUNISIPALITEIT OPHEFFING VAN BEPERKENDE TITELVOORWAARDE: ERF 2870, GEORGE Kennis word hiermee gegee, in terme van Artikel 33(7) van die George Munisipaliteit: Verordening op Grondgebruikbeplanning (2015), dat die Adjunk Direkteur (Gemagtigde Beampte) op 15 Junie 2018, voorwaardes (b)2, in terme van Artikel 15(2)(f) van die genoemde Verordening, van toepassing op die bogenoemde eiendom soos vervat in die Titel Akte, T76879/2016 opgehef het. T BOTHA, MUNISIPALE BESTUURDER, Burgersentrum, Yorkstraat, GEORGE, Julie MOSSEL BAY MUNICIPALITY PUBLIC NOTICE CALLING FOR INSPECTION OF SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL AND LODGING OF OBJECTIONS Notice is hereby given in terms of Section 49(1)(a)(i) read together with section 78(2) of the Local Government: Municipal Property Rates Act, 2004 (Act 6 of 2004), hereinafter referred to as the Act that the Supplementary Valuation roll for the 2018/2019 financial years is open for public inspection 4th Floor, Valuation Division, Montagu Place Building, Montagu Street, Mossel Bay from 1 August 2018 until 31 August An invitation is hereby extended in terms of Section 49(1)(a)(ii) read together with Section 78(2) of the Act that any owner of property or other person who so desires should lodge an objection with the municipal manager in respect of any matter reflected in, or omitted from the supplementary valuation roll within the above-mentioned period. Attention is specifically drawn to the fact that in terms of Section 50(2) of the Act an objection must be in relation to a specific individual property and not against the supplementary valuation roll as such. The official form for the lodging of an objection is obtainable at the following address: 4th Floor, Valuation Division, Montagu Place Building, Montagu Street, Mossel Bay or website gov.za. The completed forms must be returned to the following address: Mossel Bay Municipality, Valuation Division, PO Box 25 or Private Bag X29, Mossel Bay Objections can also be lodged electronically at The closing date for the lodging of objections is Friday, 31 August The Valuation Roll is also available on the municipal website For enquiries, please contact Ms. A Geduld at or Mr. G Fourie at or ADV THYS GILIOMEE, MUNICIPAL MANAGER 20 July MOSSELBAAI MUNISIPALITEIT PUBLIEKE KENNISGEWING VIR INSPEKSIE VAN DIE AANVULLENDE WAARDASIELYS EN INDIEN VAN BESWARE Kennis word hiermee gegee in terme van Artikel 49(1)(a)(i) saamgelees met Artikel 78(2) van die Plaaslike Regering: Munisipale Eiendomsbelasting Wet, 2004 (Wet 6 van 2004), hierin verwys na as die Wet, dat die Aanvullende Waardasielys vir die boekjare 2018/2019 ter insae lê vir publieke inspeksie by: Mosselbaai Munisipale kantoor, 4de Vloer, Waardasie Afdeling, Montagu Plek Gebou, Montagustraat, Mosselbaai, vanaf 1 Augustus 2018 tot 31 Augustus n Uitnodiging word hierby gerig, in terme van Artikel 49(1)(a)(ii) saamgelees met Artikel 78(2) in die Wet, dat enige eienaar van eiendom of enige ander persoon wat dit nodig ag, n beswaar by die munisipale bestuurder kan indien vir enige aangeleentheid vervat of weggelaat in die waardasierol binne bogenoemde tydperk. U aandag word spesifiek daarop gevestig dat in terme van Artikel 50(2) van die Wet n beswaar teen n spesifieke individuele eiendom ingedien moet word, en nie teen die waardasierol in sy geheel nie. Die amptelike vorm om n beswaar in te dien is beskikbaar by die volgende adres: 4de Vloer, Waardasie Afdeling, Montagu Plek Gebou, Montagustraat, Mosselbaai of vanaf die webtuiste gov.za. Die voltooide vorms moet teruggestuur word aan die volgende adres: Mosselbaai Munisipaliteit, Waardasie Afdeling, Posbus 25 of Privaatsak X29, Mosselbaai, Besware kan ook elektronies ingedien word by Die sluitingsdatum vir die indiening van enige beswaar is Vrydag, 31 Augustus Die waardasierol is ook beskikbaar op die munisipale webblad www. mosselbay.gov.za. Navrae kan telefonies gerig word by Me. A Geduld of Mnr. G Fourie of per e-pos aan ADV THYS GILIOMEE, MUNISIPALE BESTUURDER 20 Julie

3 20 July 2018 Province of the Western Cape: Provincial Gazette KANNALAND MUNICIPALITY APPLICATION FOR CLOSURE OF PORTION OF QUEEN STREET, CALITZDORP Notice is hereby given in terms of Section 137(2) of the Municipal Ordinance 20/1974 that the Council has received an application from G Savage, Professional Land Surveyor for the closure of portion of Queen Street, abutting Erf Rem 656 Calitzdorp shown on diagram as DEF. Further particulars regarding the proposal are available for inspection at the Municipal office, PO Box 30, Ladismith during office hours from 8.30am to 4pm. Objections to the proposal, if any, must reach the under mentioned on or before 22 August Persons who are unable to write will be assisted during office hours, at the Municipal Office, Ladismith, to write down their objections. Reference number: 15/4/7 R STEVENS, MUNICIPAL MANAGER, Municipal Office, PO Box 30, LADISMITH 6655 KANNALAND MUNISIPALITEIT AANSOEK OM SLUITING VAN GEDEELTE VAN QUEENSTRAAT, CALITZDORP Kennis geskied hiermee ingevolge Artikel 137(2) van die Munisipale Ordonansie 20/1974 dat die Raad n aansoek van G Savage, Professionele Landmeter vir die sluiting van gedeelte van Queenstraat Calitzdorp, aangrensend Erf Rem 656, Calitzdorp aangedui op diagram as DEF. Verdere besonderhede van die voorstel is gedurende kantoorure by die Calitzdorp Munisipale Kantoor, ter insae vanaf 8.30vm tot 4nm. Skriftelike besware teen die voorstel, indien enige moet die ondergemelde bereik voor 22 Augustus Persone wat nie kan skryf nie, sal gedurende kantoorure by die Munisipale kantoor, Ladismith gehelp word om hul besware neer te skryf. Verwysingsnommer: 15/4/7 R STEVENS, MUNISIPALE BESTUURDER, Munisipale Kantoor, POSBUS 30, LADISMITH July

4 592 Provinsie Wes-Kaap: Provinsiale Koerant Julie 2018 NOTICE TO CREDITORS IN DECEASED ESTATES 20 July

5 20 July 2018 Province of the Western Cape: Provincial Gazette ERF 2076, 25 TWIST STREET, PEARLY BEACH, OVERSTRAND MUNICIPAL AREA: APPLICATION FOR REMOVAL OF RESTRICTIVE TITLE DEED CONDITIONS AND SUBDIVISION: PLAN ACTIVE ON BEHALF OF ES AND JW SCHABORT Notice is hereby given in terms of Section 47, read with Section 16(2)(d) and (f) of the Overstrand Municipality By-Law on Municipal Land Use Planning, 2015 that an application has been received for the following: subdivision of Erf 2076, Pearly Beach in two equal sized erven approximately 833m 2 in extent respectively; and removal of restrictive title deed conditions applicable to Erf 2076, Pearly Beach to allow for the subdivision of the subject property and to remove conditions that are more restrictive than the Overstrand Zoning Scheme Regulations (2013). Detail regarding the proposal is available for inspection during weekdays between 08:00 and 16:30 at the Department: Town Planning at 16 Paterson Street, Hermanus and at the Gansbaai Library, Main Road, Gansbaai. Any written comments must be submitted in accordance with the provisions of Sections 51 and 52 of the said By-Law to the Municipality (16 Paterson Street, Hermanus/(f) /(e) on or before Friday, 24 August 2018, quoting your name, address, contact details, interest in the application and reasons for comments. Telephonic enquiries can be made to the Town Planner, Mr. S Van der Merwe at The Municipality may refuse to accept comment received after the closing date. Any person who cannot read or write may visit the Town Planning Department where a municipal official will assist them in order to formalize their comment. Municipal Notice No. 83/2018 MUNICIPAL MANAGER,, PO Box 20, HERMANUS, July ERF 2076, TWISTSTRAAT 25, PEARLY BEACH, OVERSTRAND MUNISIPALE AREA: AANSOEK OM OPHEFFING VAN BEPERKENDE TITELVOORWAARDES EN ONDERVERDELING: PLAN ACTIVE NAMENS ES EN JW SCHABORT Kennis word hiermee gegee in terme van Artikel 47, saamgelees met Artikel 16(2)(d) en (f) van die Overstrand Munisipaliteit Verordening op Munisipale Grondgebruikbeplanning, 2015 dat n aansoek ontvang is vir die volgende: onderverdeling van Erf 2076, Pearly Beach in twee gelyke erwe onderskeidelik ongeveer 833m 2 groot; en opheffing van beperkende titelaktevoorwaardes van toepassing of Erf 2076, Pearly Beach ten einde voorsiening te maak vir die onderverdeling van die onderwerp eiendom en om voorwaardes wat meer beperkend is as die Overstrand Soneringskemaregulasies (2013) te verwyder. Besonderhede aangaande die voorstel lê ter insae gedurende weeksdae tussen 08:00 en 16:30 by die Departement: Stadsbeplanning te Patersonstraat 16, Hermanus en by die Gansbaai Biblioteek, Hoofweg, Gansbaai. Enige kommentaar moet skriftelik ingedien word in terme van Artikels 51 en 52 van die bogenoemde Verordening aan die Munisipaliteit (Patersonstraat 16, Hermanus/(f) /(e) voor of op Vrydag, 24 Augustus 2018, stipuleer u naam, adres, kontak besonderhede, belang in die aansoek en redes vir kommentaar. Telefoniese navrae kan gerig word aan die Stadsbeplanner, Mnr. S. Van der Merwe by Die Munisipaliteit mag weier om kommentare te aanvaar na die sluitingsdatum. Enige persoon wat nie kan lees of skryf nie kan die Departement Stadsbeplanning besoek waar hul deur n munisipale amptenaar bygestaan sal word ten einde hul kommentaar te formuleer. Munisipale Kennisgewing Nr. 83/2018 MUNISIPALE BESTUURDER,, Posbus 20, HERMANUS, Julie UMASIPALA WASE-OVERSTRAND ISIZA ESINGU-ERF 2076, 25 TWIST STREET, EPEARLY BEACH, UMMANDLA KAMASIPLA WASE-OVERSTRAND: ISICELO SOKUSHENXISA IIMEKO EZIYIMIQOBO KWITAYITILE YOBUNINI KUNYE NOKWAHLULA-HLUALA: NGUPLAN ACTIVE EGAMENI LABAKWA ES & JW SCHABORT Kukhutshwe isaziso esimayela nemiba yesolotya lama-47, esifundeka nesolotya le-16(2)(d) no (f) Lomthethwana kamasipala ngezicwangciso Zokusetyenziswa komhlaba kamasipala ku2015, ngokufunyanwa kwesicelo esimayela noku kulandelayo: ukwahlulahlula isiza esingu-erf 2076, epearly Beach sibe zizahlulo ezilinganayo zibe zizikwemitha ezingama 833m 2 ubungakanani; kunye nokushenxiswa kwemiqobo ezizibophelelo kwiimeko zetayitile yobunini echaphazela isiza esingu-erf 2076, epearly Beach ukuvumela ukwahlulahlula umhlaba ngokwemiqathango kunye nokushenxisa iimeko eziyimiqobo eyimbophelelo neyedlula Imiqathango (ka2013) Yenkqubo Yokucanda e-overstrand. Ngeentsuku zokusebenza phakathi kwentsimbi ye-08:00 neye-16:30 iinkcukacha malunga nesi sindululo ziyafumaneka ukuba umntu azifundele kwicandelo:izicwangciso ngedolophu kwa-16 Paterson Street, Hermanus nakwitala lencwadi yase Gansbaai Library. Naziphi na izimvo ezibhaliweyo mazingeniswe kumasipala (16 Paterson Street, Hermanus/(f) /(e) ngokwezibonelelo zamasolotya ama-51 nama-52 alo mthethwana ukhankanyiweyo kolwesihlanu, Friday, 24 Agasti 2018, okanye ngaphambi kwalo mhla, unike igama lakho, idilesi, iinkcukacha zonxibelelwano nawe, umdla wakho kwesi sicelo nezizathu zokunika izimvo. umyili wedolophu ophezulu, S Van der Merwe ku UMasipala angala ukwamkela izimvo ezifike emva komhla wokuvala. Nabani na ongakwaziyo ukufunda okanye ukubhala angaya kwicandelo locwangciso lwedolophu apho igosa likamasipala liya kumnceda avakalise izimvo zakhe ngokusemthethweni. Inombolo yesaziso sikamasipala 83/2018 UMLAWULI KAMASIPALA, KWI-OFISI ZIKAMASIPALA, PO Box 20, HERMANUS, kweyekhala

6 594 Provinsie Wes-Kaap: Provinsiale Koerant Julie 2018 REMOVAL OF RESTRICTIVE CONDITION: ERF 2478, BETTY S BAY BY-LAW ON MUNICIPAL LAND USE PLANNING, 2015 Notice is hereby given in terms of Section 35(1) of the Overstrand Municipality By-Law on Municipal Land Use Planning, 2015, that the Municipal Planning Tribunal has removed Clauses D.1.a and D.1.d as contained in Deed of Transfer T8678/2017 applicable to Erf 2478, Betty s Bay. Municipal Notice: 81/2018 MUNICIPAL MANAGER,, PO Box 20, HERMANUS, July BERGRIVIER MUNICIPALITY APPLICATION FOR CONSENT USE, REMOVAL OF RESTRICTIONS AND DEPARTURE: ERF 591, PIKETBERG Applicant: S & RC Gerber Contact details: Cell no and Owner: S & RC Gerber Reference number: PB. 591 Property Description: Erf 591, Piketberg Physical Address: 8 Smal Street Detailed description of proposal: Application is made in terms of Section 15 of Bergrivier Municipal By-Law Relating to Municipal Land Use Planning for consent use in order to allow the erection of a second dwelling unit not exceeding 150m 2 on Erf 591, Piketberg and removal of restrictions applicable to Deed of Transfer T3778/2018 namely conditions: B.5.(a), (b), (c) and (d) in order to allow the second dwelling unit on the property as well as departure from the applicable side building line from 2m to 0m and street building line (Keerom Street) from 3m to 0m in order to accommodate historical encroachments and proposed additions to the second dwelling. Notice is hereby given in terms of Section 45 of Bergrivier Municipal By-Law relating to Land Use Planning that the abovementioned application has been received and is available for inspection during weekdays between 7:30 and 16:30 from Mondays to Thursdays and between 7:30 and 15:30 on Fridays at this Municipality s Department Planning and Development at 13 Church Street, Piketberg, Any written comments may be addressed in terms of Section 50 of the said legislation to the Municipal Manager, Bergrivier Municipality, 13 Church Street or P.O. Box 60, Piketberg, 7320; Fax no. (022) or on or before 27 August 2018 from the date of publication of this notice, quoting your, name, address or contact details, interest in the application and reasons for comments. Telephonic enquiries can be made to Mr. K. Abrahams, Town and Regional Planner (East) at tel no. (022) The Municipality may refuse to accept comment received after the closing date. Any person who cannot write may visit the municipal offices during office hours where a staff member of the municipality, will assist such person to transcribe that person s comments or representations. MN106/2018 ADV HANLIE LINDE, MUNICIPAL MANAGER, Municipal Offices, 13 Church Street, P.O. Box 60, PIKETBERG, July OPHEFFING VAN BEPERKENDE VOORWAARDE: ERF 2478, BETTYSBAAI VERORDENING VIR MUNISIPALE GRONDGEBRUIKBEPLANNING, 2015 Kennis word hiermee gegee ingevolge Artikel 35(1) van die Overstrand Munisipaliteit Verordening op Munisipale Grondgebruikbeplanning, 2015, dat die Munisipale Beplanningstribunaal Voorwaardes D.1.a en D.1.d soos vervat in Titelakte T8678/2017 van toepassing op Erf 2478, Bettysbaai, opgehef het. Munisipale Kennisgewing: 81/2018 MUNISIPALE BESTUURDER,, Posbus 20, HERMANUS, Julie BERGRIVIER MUNISIPALITEIT AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK, OPHEFFING VAN BEPERKINGS EN AFWYKING: ERF 591, PIKETBERG Applikant: S & RC Gerber Kontak besonderhede: Sel nr en e-pos Eienaar: S & RC Gerber Verwysingsnommer: PB. 591 Eiendom beskrywing: Erf 591, Piketberg Fisiese adres: Smalstraat 8 Volledige beskrywing van voorstel: Aansoek word gedoen ingevolge Artikel 15 van Bergrivier Munisipale Verordening op Munisipale Grondgebruikbeplanning om vergunningsgebruik ten einde die oprigting van n tweede wooneenheid wat nie 150m 2 oorskry op Erf 591, Piketberg toe te laat en opheffing van beperkings van toepassing op Transportakte T3778/2018 naamlik beperkings: B.5(a), (b), (c) en (d) ten einde die tweede wooneenheid op die eiendom toe te laat asook afwyking van die toepaslike kantboulyn vanaf 2m na 0m en straatboulyn (Keeromstraat) vanaf 3m na 0m ten einde die historiese oorskrydings en voorgestelde aanbouings aan die tweede wooneenheid te akkommodeer. Kragtens Artikel 45 van Bergrivier Munisipale Verordening insake Grondgebruikbeplanning word hiermee kennis gegee dat die bogenoemde aansoek ontvang is en oop is vir inspeksie gedurende weeksdae tussen 7:30 en 16:30 vanaf Maandae tot Donderdae en tussen 7:30 en 15:30 op Vrydae by hierdie Munisipaliteit se Afdeling Beplanning en Ontwikkeling te Kerkstraat 13, Piketberg, Enige skriftelike kommentaar mag geadresseer word ingevolge Artikel 50 van genoemde wetgewing aan die Munisipale Bestuurder, Bergrivier Munisipaliteit, Kerkstraat 13 of Posbus 60, Piketberg, 7320; Faks nr en e-pos: op of voor 27 Augustus 2018, vanaf die datum van publikasie van hierdie kennisgewing, met vermelding, van u naam, adres of kontakbesonderhede, belange in die aansoek en redes vir kommentaar. Telefoniese navrae kan gerig word aan Mnr. K. Abrahams, Stad- en Streeksbeplanner (Oos) by tel nr. (022) Die munisipaliteit mag kommentaar, ontvang na die sluitingsdatum weier. Enige persone wat nie kan skryf nie kan gedurende kantoorure na die munisipale kantore gaan waar n personeellid van die munisipaliteit so n persoon sal help om die persoon se kommentaar of vertoë af te skryf. MK106/2018 ADV HANLIE LINDE, MUNISIPALE BESTUURDER, Munisipale Kantore, Kerkstraat 13, Posbus 60, PIKETBERG, Julie

7 20 July 2018 Province of the Western Cape: Provincial Gazette REMOVAL OF RESTRICTIVE CONDITION: ERF 4612, HERMANUS BY-LAW ON MUNICIPAL LAND USE PLANNING, 2015 Notice is hereby given in terms of Section 35(1) of the Overstrand Municipality By-Law on Municipal Land Use Planning, 2015, that the Municipal Planning Tribunal has amended Clause C.1. as contained in Deed of Transfer T11169/2008 applicable to Erf 4612, Hermanus to read as follows: that the erf be used primarily for residential purposes and that a home occupation be allowed, subservient to the primary use. The Municipal Planning Tribunal has also removed Clauses C.3. and C.4. as contained in Deed of Transfer T11169/2008 applicable to Erf 4612, Hermanus. Municipal Notice: 79/2018 MUNICIPAL MANAGER,, PO Box 20, HERMANUS, July OPHEFFING VAN BEPERKENDE VOORWAARDE: ERF 4612, HERMANUS VERORDENING VIR MUNISIPALE GRONDGEBRUIKBEPLANNING, 2015 Kennis word hiermee gegee ingevolge Artikel 35(1) van die Overstrand Munisipaliteit Verordening op Munisipale Grondgebruikbeplanning, 2015, dat die Munisipale Beplanningstribunaal Voorwaarde C.1. soos vervat in Titelakte T11169/2008 van toepassing op Erf 4612, Hermanus, gewysig het om soos volg te lees: that the erf be used primarily for residential purposes and that a home occupation be allowed, subservient to the primary use. Die Munisipale Beplanningstribunaal het ook Voorwaardes C.3. en C.4. soos vervat in Titelakte T11169/2008 van toepassing op Erf 4612, Hermanus, opgehef. Munisipale Kennisgewing: 79/2018 MUNISIPALE BESTUURDER,, Posbus 20, HERMANUS, Julie BERGRIVIER MUNICIPALITY APPLICATION FOR TEMPORARY DEPARTURE AND REMOVAL OF RESTRICTIONS: ERF 815, PIKETBERG Applicant: BW Christians Contact details: Cell no Owner: BW Christians Reference number: PB. 815 Property Description: Erf 815, Piketberg Physical Address: 22 Watsonia Street Detailed description of proposal: Application is made in terms of Section 15 of Bergrivier Municipal By-Law Relating on Municipal Land Use Planning for temporary departure (5 years) in order to allow the operation of a house shop from an existing outbuilding on Erf 815, Piketberg and removal of restrictive condition 6.(b) applicable to Deed of Transfer T52997/2004 in order to allow the operation of the house shop. Notice is hereby given in terms of Section 45 of Bergrivier Municipal By-Law relating to Land Use Planning that the abovementioned application has been received and is available for inspection during weekdays between 7:30 and 16:30 from Mondays to Thursdays and between 7:30 and 15:30 on Fridays at this Municipality s Department Planning and Development at 13 Church Street, Piketberg, Any written comments may be addressed in terms of Section 50 of the said legislation to the Municipal Manager, Bergrivier Municipality, 13 Church Street or P.O. Box 60, Piketberg, 7320; Fax no. (022) or on or before 27 August 2018 from the date of publication of this notice, quoting your, name, address or contact details, interest in the application and reasons for comments. Telephonic enquiries can be made to Mr. K. Abrahams, Town and Regional Planner (East) at tel no. (022) The Municipality may refuse to accept comment received after the closing date. Any person who cannot write may visit the municipal offices during office hours where a staff member of the municipality, will assist such person to transcribe that person s comments or representations. MN107/2018 ADV HANLIE LINDE, MUNICIPAL MANAGER, Municipal Offices, 13 Church Street, P.O. Box 60, PIKETBERG, July BERGRIVIER MUNISIPALITEIT AANSOEK OM TYDELIKE AFWYKING EN OPHEFFING VAN BEPERKINGS: ERF 815, PIKETBERG Applikant: BW Christians Kontak besonderhede: Sel nr Eienaar: BW Christians Verwysingsnommer: PB. 815 Eiendom beskrywing: Erf 815, Piketberg Fisiese adres: Watsoniastraat 22 Volledige beskrywing van voorstel: Aansoek word gedoen ingevolge Artikel 15 van Bergrivier Munisipale Verordening op Munisipale Grondgebruikbeplanning om tydelike afwyking (5 jaar) ten einde die bedryf van n huiswinkel toe te laat vanuit n bestaande buitegebou op Erf 815, Piketberg en opheffing van beperkende voorwaarde 6.(b) van toepassing op Transportakte T52997/2004 ten einde die bedryf van die huiswinkel toe te laat. Kragtens Artikel 45 van Bergrivier Munisipale Verordening insake Grondgebruikbeplanning word hiermee kennis gegee dat die bogenoemde aansoek ontvang is en oop is vir inspeksie gedurende weeksdae tussen 7:30 en 16:30 vanaf Maandae tot Donderdae en tussen 7:30 en 15:30 op Vrydae by hierdie Munisipaliteit se Afdeling Beplanning en Ontwikkeling te Kerkstraat 13, Piketberg, Enige skriftelike kommentaar mag geadresseer word ingevolge Artikel 50 van genoemde wetgewing aan die Munisipale Bestuurder, Bergrivier Munisipaliteit, Kerkstraat 13 of Posbus 60, Piketberg, 7320; Faks nr (022) en e-pos: op of voor 27 Augustus 2018, vanaf die datum van publikasie van hierdie kennisgewing, met vermelding, van u naam, adres of kontakbesonderhede, belange in die aansoek en redes vir kommentaar. Telefoniese navrae kan gerig word aan Mnr. K. Abrahams, Stad- en Streeksbeplanner (Oos) by tel nr (022) Die munisipaliteit mag kommentaar, ontvang na die sluitingsdatum weier. Enige persone wat nie kan skryf nie kan gedurende kantoorure na die munisipale kantore gaan waar n personeellid van die munisipaliteit so n persoon sal help om die persoon se kommentaar of vertoë af te skryf. MK107/2018 ADV HANLIE LINDE, MUNISIPALE BESTUURDER, Munisipale Kantore, Kerkstraat 13, Posbus 60, PIKETBERG, Julie

8 596 Provinsie Wes-Kaap: Provinsiale Koerant Julie 2018 REMOVAL OF RESTRICTIVE CONDITIONS: ERF 723, VERMONT BY-LAW ON MUNICIPAL LAND USE PLANNING, 2015 Notice is hereby given in terms of Section 35(1) of the Overstrand Municipality By-Law on Municipal Land Use Planning, 2015, that the Municipal Planning Tribunal has removed conditions E.(c) and E.(d) as contained in Deed of Transfer T12632/2017 applicable to Erf 723, Vermont. Municipal Notice: 84/2018 MUNICIPAL MANAGER,, PO Box 20, HERMANUS, July OPHEFFING VAN BEPERKENDE VOORWAARDES: ERF 723, VERMONT VERORDENING VIR MUNISIPALE GRONDGEBRUIKBEPLANNING, 2015 Kennis word hiermee gegee ingevolge Artikel 35(1) van die Overstrand Munisipaliteit Verordening op Munisipale Grondgebruikbeplanning, 2015, dat die Munisipale Beplanningstribunaal voorwaardes E.(c) en E.(d) soos vervat in Titelakte T12632/2017 van toepassing op Erf 723, Vermont opgehef het. Munisipale Kennisgewing: 84/2018 MUNISIPALE BESTUURDER,, Posbus 20, HERMANUS, Julie CEDERBERG MUNICIPALITY NOTICE: 79/2018 PROPOSED SUBDIVISION AND REZONING OF PORTION 13 OF FARM GRAAFWATER NO. 97 AND CONSOLIDATION WITH UNREGISTERED PORTION 45 (PTN OF PTN 13) OF FARM GRAAFWATER NO. 97, CLANWILLIAM REGISTRATION DIVISION Notice is hereby given in terms of Article 45 of the Cederberg Municipal By-Law on Municipal Land Use Planning, that an application was received for the subdivision and rezoning of Portion 13 of Farm Graafwater no 97 and consolidation with Unregistered Portion 45 (Portion of Portion 13) of Farm Graafwater no 97, Clanwilliam Registration Division and is open to inspection at the office of the Director: Engineering & Planning Services at the Town Planning & Building Control Help Desk, Voortrekker Street, Clanwilliam (Tel ). Enquiries may be directed to Mr. AJ Booysen, Private Bag X2, Clanwilliam, 8135, Tel. (027) and fax number (027) on weekdays during the hours of 08:30 to 16:00. Any objections and/or comments, with full reasons therefor, may be lodged in writing at the office of the abovementioned Director on or before 20 August 2018, quoting the above relevant legislation and the objector s property and phone numbers and address. Any objections received after aforementioned closing date may be considered invalid. It is important to note that no objections will be accepted via . Applicant: CK Rumboll and Partners Farm/Property number(s): Portion 13 of Farm Graafwater no. 97 and unregistered Portion 45 (Portion of Portion 13) of Farm Graafwater no. 97, Clanwilliam Registration Division Locality/Address: North-east of Graafwater Nature of application: Subdivision of Portion 13 of Farm Graafwater no 97 in terms of Section 15(2)(d) of the Cederberg Municipality Land Use Planning By-Law into a Remainder (±119.32ha), Portion A (±1533m 2 ), Rezoning of the newly created portion in terms of Section 15(2)(a) of the Cederberg Municipality Land Use Planning By-Law from Agricultural Zone 1 to Authority Zone. Consolidation of the newly created portion with unregistered Portion 45 (Portion of Portion 13) of Farm Graafwater no 97 in terms of Section 15(2)(e) of the Cederberg Municipality Land Use Planning By-Law LOUIS VOLSCHENK, MUNICIPAL MANAGER, Municipal Office, 2a Voortrekker Street, CLANWILLIAM, July CEDERBERG MUNISIPALITEIT KENNISGEWING: 79/2018 VOORGESTELDE ONDERVERDELING EN HERSONERING VAN GEDEELTE 13 VAN PLAAS GRAAFWATER NR 97 EN KONSOLIDASIE MET ONGEREGISTREERDE GEDEELTE 45 (GED VAN GED 13) VAN PLAAS GRAAFWATER NR 97, CLANWILLIAM REGISTRASIE AFDELING Kennis geskied hiermee dat daar ingevolge Artikel 45 van die Cederberg Munisipaliteit se Verordening op Munisipale Grondgebruiksbeplanning, n aansoek vir die onderverdeling en hersonering van Gedeelte 13 van Plaas Graafwater nr 97 en konsolidasie met Gedeelte 45 (Gedeelte van Gedeelte 13) van Plaas Graafwater nr 97 ontvang is en by die kantoor van die Direkteur: Ingenieurs- en Beplanningsdienste by die Beplannings- en Boubeheer Toonbank (Tel. Nr ) in Voortrekkerstraat, Clanwilliam ter insae lê. Navrae kan aan Mnr AJ Booysen by Privaatsak X2, Clanwilliam, 8135, Tel. (027) en per faks by (027) weeksdae gedurende 08:30 tot 16:00 gerig word. Besware of kommentare, met volledige redes daarvoor, mag skriftelik by die kantoor van die bogenoemde Direkteur, op of voor 20 Augustus 2018 ingedien word, met vermelding van die relevante wetgewing, die beswaarmaker se erf en telefoonnommer sowel as adres. Enige besware ontvang na voormelde sluitingsdatum, mag as ongeldig geag word. Dit is belangrik om daarop ag te slaan dat geen besware via e-pos aanvaar sal word nie. Applikant: CK Rumboll en Vennote Plaas/Eiendom nommer(s): Gedeelte 13 van Plaas Graafwater nr 97 en ongeregistreerde Gedeelte 45 (Gedeelte van Gedeelte 13) van Plaas Graafwater nr 97, Clanwilliam Registrasie Afdeling Ligging/Adres: Noord-oos van Graafwater Aard van aansoek: Onderverdeling van Gedeelte 13 van Plaas Graafwater nr 97 in terme van Artikel 15(2)(d) van die Cederberg Munisipaliteit Grondgebruikbeplanning Verordening in n Restant (±119.32ha) en Gedeelte A (±1533m 2 ), Hersonering van die nuutgeskepte gedeelte in terme van Artikel 15(2)(a) van die Cederberg Munisipaliteit Grondgebruikbeplanning Verordening vanaf Landbousone 1 na Owerheidsone Konsolidasie van die nuutgeskepte gedeelte met ongeregistreerde Gedeelte 45 (Gedeelte van Gedeelte 13) van Plaas Graafwater nr 97 in terme van Artikel 15(2)(e) van die Cederberg Munisipaliteit Grondgebruikbeplanning Verordening. LOUIS VOLSCHENK, MUNISIPALE BESTUURDER, Munisipale Kantoor, Voortrekkerstraat 2a, CLANWILLIAM, Julie

9 20 July 2018 Province of the Western Cape: Provincial Gazette MOSSEL BAY MUNICIPALITY MOSSEL BAY BY-LAW ON MUNICIPAL LAND USE PLANNING, 2015 CLOSURE OF PUBLIC PLACE: ERF 2015 HARTENBOS Notice is hereby given in terms of Section 45(1)(f) of the Mossel Bay By-Law on Municipal Land Use Planning, 2015, that the Municipality of Mossel Bay has permanently closed public place Erf 2015 Hartenbos. (S/10549/1/1 v3 p190) ADV THYS GILIOMEE, MUNICIPAL MANAGER 20 July MOSSELBAAI MUNISIPALITEIT MOSSELBAAI VERORDENING OP MUNISIPALE GRONDGEBRUIKBEPLANNING, 2015 SLUITING VAN OPENBARE PLEK: ERF 2015 HARTENBOS Kennis geskied hiermee ingevolge Artikel 45(1)(f) van die Mosselbaai Verordening op Munisipale Grondgebruikbeplanning, 2015, dat die Munisipaliteit van Mosselbaai openbare plek Erf 2015 Hartenbos permanent gesluit het. (S/10549/1/1 v3 p190) ADV THYS GILIOMEE, MUNISIPALE BESTUURDER 20 Julie MOSSEL BAY MUNICIPALITY BY-LAW ON MUNICIPAL LAND USE PLANNING, 2015 CLOSURE OF PUBLIC PLACE ERF MOSSEL BAY Notice is hereby given in terms of Section 45(1)(f) of the Mossel Bay By-Law on Municipal Land Use Planning, 2015, that the Municipality of Mossel Bay has permanently closed public place Erf 11135, Mossel Bay. (Mos. B. 220 v8 p 83) ADV THYS GILIOMEE, MUNICIPAL MANAGER 20 July MOSSELBAAI MUNISIPALITEIT VERORDENING OP MUNISIPALE GRONDGEBRUIKBEPLANNING, 2015 SLUITING VAN OPENBARE PLEK ERF MOSSELBAAI Kennis geskied hiermee ingevolge Artikel 45(1)(f) van die Mosselbaai Verordening op Munisipale Grondgebruikbeplanning, 2015, dat die Munisipaliteit van Mosselbaai openbare plek Erf 11135, Mosselbaai permanent gesluit het. (Mos. B. 220 v8 p 83) ADV THYS GILIOMEE, MUNISIPALE BESTUURDER 20 Julie SWARTLAND MUNICIPALITY NOTICE 05/2018/2019 REMOVAL OF RESTRICTIVE TITLE CONDITION ON ERF 1708, MOORREESBURG Notice is hereby given that the Authorized Official, Johannes Theron Steenkamp in terms of Section 79(1) of Swartland Municipality By-Law on Municipal Land Use Planning (PG 7741 of 3 March 2017) remove condition no. 1 on page 4 from Deed of Transfer T16070 of 1979 of Erf 1708, Moorreesburg. Condition no. 1 on page 4 reads as follows: Dat (1) die perseel slegs vir kerklike doeleindes deur die kleurlinggroep gebruik word... JJ SCHOLTZ, MUNICIPAL MANAGER, Municipal Offices, Private Bag X52, MALMESBURY, July SWARTLAND MUNISIPALITEIT KENNISGEWING 05/2018/2019 OPHEFFING VAN TITELVOORWAARDE OP ERF 1708, MOORREESBURG Kennis geskied hiermee dat die Gemagtigde Beampte, Johannes Theron Steenkamp in terme van Artikel 79(1) van die Swartland Munisipaliteit se Verordening op Munisipale Grondgebruikbeplanning (PG 7741 van 3 Maart 2017) hef voorwaarde nr 1 op bladsy 4 soos vervat in Transportakte T16070 van1979 van Erf 1708, Moorreesburg op. Voorwaarde nr 1 op bladsy 4 lees as volg: Dat (1) die perseel slegs vir kerklike doeleindes deur die kleurlinggroep gebruik word... JJ SCHOLTZ, MUNISIPALE BESTUURDER, Munisipale Kantore, Privaatsak X52, MALMESBURY, Julie REMOVAL OF RESTRICTIVE CONDITION: ERF 3876, KLEINMOND BY-LAW ON MUNICIPAL LAND USE PLANNING, 2015 Notice is hereby given in terms of Section 35(1) of the Overstrand Municipality By-Law on Municipal Land Use Planning, 2015, that the Authorised Official has removed Clauses C.2, C.3, C.4, C.9 and C.10 as contained in Deed of Transfer T20677/2014 applicable to Erf 3876, Kleinmond. Municipal Notice: 94/ July OPHEFFING VAN BEPERKENDE VOORWAARDE: ERF 3876, KLEINMOND VERORDENING VIR MUNISIPALE GRONDGEBRUIKBEPLANNING, 2015 Kennis word hiermee gegee ingevolge Artikel 35(1) van die Overstrand Munisipaliteit Verordening op Munisipale Grondgebruikbeplanning, 2015, dat die Gemagtigde Amptenaar Voorwaardes C.2, C.3, C.4, C.9 en C.10 soos vervat in Titelakte T20677/2014 van toepassing op Erf 3876, Kleinmond, ophef. Munisipale Kennisgewing: 94/ Julie

10 598 Provinsie Wes-Kaap: Provinsiale Koerant Julie 2018 CITY OF CAPE TOWN METROPOLITAN MUNICIPALITY EXTENSION OF A LOCAL STATE OF DISASTER Notice is hereby given in terms of Section 55 of the Disaster Management Act, 2002 (Act 57 of 2002) that the Executive Mayor has as a result of the devastating fire on 11 March 2017 in the Imizamo-Yethu informal settlement situated within Hout Bay, extended the local state of Disaster promulgated on 21 April 2017 by a further one month period from 31 July 2018 until 31 August L MBANDAZAYO, MUNICIPAL MANAGER, CITY OF CAPE TOWN, Private Bag X9189, CAPE TOWN, July CITY OF CAPE TOWN METROPOLITAN MUNICIPALITY EXTENSION OF DECLARATION OF A LOCAL STATE OF DISASTER Notice is hereby given in terms of Section 55 of the Disaster Management Act, 2002 (Act 57 of 2002) that the Executive Mayor has as a result of drought conditions extended the local state of disaster declared in Provincial Gazette 7826 published on 15 September 2017 for a further period of 1 month from 23 July 2018 to 23 August L MBANDAZAYO, MUNICIPAL MANAGER, CITY OF CAPE TOWN, Private Bag X9189, CAPE TOWN, July BERGRIVIER MUNICIPALITY APPLICATION FOR TEMPORARY DEPARTURE: ERF 1451, PIKETBERG Applicant: A & A George Contact details: Cell no Owner: A & A George Reference number: PB Property Description: Erf 1451, Piketberg Physical Address: 14 Suikerkan Street Detailed description of proposal: Application is made in terms of Section 15 of Bergrivier Municipal By-Law Relating on Municipal Land Use Planning for temporary departure (5 years) in order to allow the operation of a house shop from an existing outbuilding on Erf 1451, Piketberg. Notice is hereby given in terms of Section 45 of Bergrivier Municipal By-Law relating to Land Use Planning that the abovementioned application has been received and is available for inspection during weekdays between 7:30 and 16:30 from Mondays to Thursdays and between 7:30 and 15:30 on Fridays at this Municipality s Department Planning and Development at 13 Church Street, Piketberg, Any written comments may be addressed in terms of Section 50 of the said legislation to the Municipal Manager, Bergrivier Municipality, 13 Church Street or P.O. Box 60, Piketberg, 7320; Fax no. (022) or on or before 27 August 2018 from the date of publication of this notice, quoting your, name, address or contact details, interest in the application and reasons for comments. Telephonic enquiries can be made to Mr. K. Abrahams, Town and Regional Planner (East) at tel no. (022) The Municipality may refuse to accept comment received after the closing date. Any person who cannot write may visit the municipal offices during office hours where a staff member of the municipality, will assist such person to transcribe that person s comments or representations. MN108/2018 ADV HANLIE LINDE, MUNICIPAL MANAGER, Municipal Offices, 13 Church Street, P.O. Box 60, PIKETBERG, July BERGRIVIER MUNISIPALITEIT AANSOEK OM TYDELIKE AFWYKING: ERF 1451, PIKETBERG Applikant: A & A George Kontak besonderhede: Sel nr Eienaar: A & A George Verwysingsnommer: PB Eiendom beskrywing: Erf 1451, Piketberg Fisiese adres: Suikerkanstraat 14 Volledige beskrywing van voorstel: Aansoek word gedoen ingevolge Artikel 15 van Bergrivier Munisipale Verordening op Munisipale Grondgebruikbeplanning om tydelike afwyking (5 jaar) ten einde die bedryf van n huiswinkel toe te laat vanuit n bestaande buitegebou op Erf 1451, Piketberg. Kragtens Artikel 45 van Bergrivier Munisipale Verordening insake Grondgebruikbeplanning word hiermee kennis gegee dat die bogenoemde aansoek ontvang is en oop is vir inspeksie gedurende weeksdae tussen 7:30 en 16:30 vanaf Maandae tot Donderdae en tussen 7:30 en 15:30 op Vrydae by hierdie Munisipaliteit se Afdeling Beplanning en Ontwikkeling te Kerkstraat 13, Piketberg, Enige skriftelike kommentaar mag geadresseer word ingevolge Artikel 50 van genoemde wetgewing aan die Munisipale Bestuurder, Bergrivier Munisipaliteit, Kerkstraat 13 of Posbus 60, Piketberg, 7320; Faks nr (022) en e-pos: op of voor 27 Augustus 2018, vanaf die datum van publikasie van hierdie kennisgewing, met vermelding, van u naam, adres of kontakbesonderhede, belange in die aansoek en redes vir kommentaar. Telefoniese navrae kan gerig word aan Mnr. K. Abrahams, Stad-en Streeksbeplanner (Oos) by tel nr (022) Die munisipaliteit mag kommentaar, ontvang na die sluitingsdatum weier. Enige persone wat nie kan skryf nie kan gedurende kantoorure na die munisipale kantore gaan waar n personeellid van die munisipaliteit so n persoon sal help om die persoon se kommentaar of vertoë af te skryf. MK108/2018 ADV HANLIE LINDE, MUNISIPALE BESTUURDER, Munisipale Kantore, Kerkstraat 13, Posbus 60, PIKETBERG, Julie

11 20 July 2018 Province of the Western Cape: Provincial Gazette BERGRIVIER MUNICIPALITY APPLICATION FOR CONSENT USE: ERF 377, AURORA Applicant: S. Mahmood & Z. Khan Contact details: Cell no ; Owner: Piketberg Cellular CC Reference number: A. 377 Property Description: Erf 377, Aurora Physical Address: 4 Sonneblom Crescent Detailed description of proposal: Application is made in terms of Section 15 of Bergrivier Municipal By-Law Relating on Municipal Land Use Planning for consent use in order to allow the operation of a house shop from a portion of the dwelling house on Erf 377, Aurora. Notice is hereby given in terms of Section 45 of Bergrivier Municipal By-Law relating to Land Use Planning that the abovementioned application has been received and is available for inspection during weekdays between 7:30 and 16:30 from Mondays to Thursdays and between 7:30 and 15:30 on Fridays at this Municipality s Department Planning and Development at 13 Church Street, Piketberg, Any written comments may be addressed in terms of Section 50 of the said legislation to the Municipal Manager, Bergrivier Municipality, 13 Church Street or P.O. Box 60, Piketberg, 7320; Fax no. (022) or on or before 27 August 2018 from the date of publication of this notice, quoting your, name, address or contact details, interest in the application and reasons for comments. Telephonic enquiries can be made to Mr. H. Vermeulen, Town and Regional Planner (West) at tel no. (022) The Municipality may refuse to accept comment received after the closing date. Any person who cannot write may visit the municipal offices during office hours where a staff member of the municipality, will assist such person to transcribe that person s comments or representations. MN112/2018 ADV HANLIE LINDE, MUNICIPAL MANAGER, Municipal Offices, 13 Church Street, P.O. Box 60, PIKETBERG, July BERGRIVIER MUNISIPALITEIT AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK: ERF 377, AURORA Applikant: S. Mahmood & Z. Khan Kontak besonderhede: Sel nr ; E-pos: Eienaar: Piketberg Cellular CC Verwysingsnommer: A. 377 Eiendom beskrywing: Erf 377, Aurora Fisiese adres: Sonneblomsingel 4 Volledige beskrywing van voorstel: Aansoek word gedoen ingevolge Artikel 15 van Bergrivier Munisipale Verordening op Munisipale Grondgebruikbeplanning om vergunningsgebruik ten einde die bedryf van n huiswinkel toe te laat vanuit n gedeelte van die woonhuis op Erf 377, Aurora. Kragtens Artikel 45 van Bergrivier Munisipale Verordening insake Grondgebruikbeplanning word hiermee kennis gegee dat die bogenoemde aansoek ontvang is en oop is vir inspeksie gedurende weeksdae tussen 7:30 en 16:30 vanaf Maandae tot Donderdae en tussen 7:30 en 15:30 op Vrydae by hierdie Munisipaliteit se Afdeling Beplanning en Ontwikkeling te Kerkstraat 13, Piketberg, Enige skriftelike kommentaar mag geadresseer word ingevolge Artikel 50 van genoemde wetgewing aan die Munisipale Bestuurder, Bergrivier Munisipaliteit, Kerkstraat 13 of Posbus 60, Piketberg, 7320; Faks nr (022) en e-pos: op of voor 27 Augustus 2018, vanaf die datum van publikasie van hierdie kennisgewing, met vermelding, van u naam, adres of kontakbesonderhede, belange in die aansoek en redes vir kommentaar. Telefoniese navrae kan gerig word aan Mnr. H. Vermeulen, Stad- en Streeksbeplanner (Wes) by tel nr (022) Die munisipaliteit mag kommentaar, ontvang na die sluitingsdatum weier. Enige persone wat nie kan skryf nie kan gedurende kantoorure na die munisipale kantore gaan waar n personeellid van die munisipaliteit so n persoon sal help om die persoon se kommentaar of vertoë af te skryf. MK112/2018 ADV HANLIE LINDE, MUNISIPALE BESTUURDER, Munisipale Kantore, Kerkstraat 13, Posbus 60, PIKETBERG, Julie REMOVAL OF RESTRICTIVE CONDITION: ERF 845, SANDBAAI BY-LAW ON MUNICIPAL LAND USE PLANNING, 2015 Notice is hereby given in terms of Section 35(1) of the Overstrand Municipality By-Law on Municipal Land Use Planning, 2015, that the Municipal Planning Tribunal has amended Clause B.2.(a). as contained in Deed of Transfer T85461/2006 applicable to Erf 845, Sandbaai to read as follows: That the above-mentioned erf or erven be used primarily for residential purposes and any other use be subservient to the residential use. The Municipal Planning Tribunal has removed B.2.(c) and B.2.(d) as contained in Deed of Transfer T85461/2006 applicable to Erf 845, Sandbaai. Municipal Notice: 93/ July OPHEFFING VAN BEPERKENDE VOORWAARDE: ERF 845, SANDBAAI VERORDENING VIR MUNISIPALE GRONDGEBRUIKBEPLANNING, 2015 Kennis word hiermee gegee ingevolge Artikel 35(1) van die Overstrand Munisipaliteit Verordening op Munisipale Grondgebruikbeplanning, 2015, dat die Munisipale Beplanningstribunaal Voorwaarde B.2.(a). soos vervat in Titelakte T85461/2006 van toepassing op Erf 845, Sandbaai, gewysig het om soos volg te lees: That the above-mentioned erf or erven be used primarily for residential purposes and any other use be subservient to the residential use. Die Munisipale Beplanningstribunaal het ook Voorwaardes B.2.(c) en B.2.(d) soos vervat in Titelakte T85461/2006 van toepassing op Erf 845, Sandbaai, opgehef. Munisipale Kennisgewing: 93/ Julie

12 600 Provinsie Wes-Kaap: Provinsiale Koerant Julie 2018 The Provincial Gazette of the Western Cape Die Provinsiale Koerant van die Wes-Kaap appears every Friday, or if that day is a public holiday, on the last preceding working day. verskyn elke Vrydag of, as die dag n openbare vakansiedag is, op die laaste vorige werkdag. Subscription Rates R327,00 per annum, throughout the Republic of South Africa. R327,00 + postage per annum, Foreign Countries. Selling price per copy over the counter R18,00 Selling price per copy through post R25,00 Subscriptions are payable in advance. Single copies are obtainable at 16th Floor, Atterbury House, 9 Riebeek Street, Cape Town Tarief van Intekengelde R327,00 per jaar, in die Republiek van Suid-Afrika. R327,00 + posgeld per jaar, Buiteland. Prys per eksemplaar oor die toonbank is R18,00 Prys per eksemplaar per pos is R25,00 Intekengeld moet vooruitbetaal word. Individuele eksemplare is verkrygbaar by 16de Vloer, Atterbury House, Riebeekstraat 9, Kaapstad Advertisement Tariff First insertion, R46,00 per cm, double column. Fractions of cm are reckoned as a cm. Advertensietarief Eerste plasing, R46,00 per cm, dubbelkolom. Gedeeltes van n cm word as een cm beskou. Notices must reach the Director-General not later than 10:00 on the last working day but one before the issue of the Gazette. Whilst every effort will be made to ensure that notices are published as submitted and on the date desired, the Administration does not accept responsibility for errors, omissions, late publications or failure to publish. All correspondence must be addressed to the Director-General, PO Box 659, Cape Town 8000, and cheques, bank drafts, postal orders and money orders must be made payable to the Department of the Premier. Kennisgewings moet die Direkteur-generaal voor 10:00 op die voorlaaste werksdag voor die uitgawe van die Koerant bereik. Hoewel alle pogings aangewend sal word om te sorg dat kennisgewings soos ingedien en op die vereiste datum gepubliseer word, aanvaar die Administrasie nie verantwoordelikheid vir foute, weglatings, laat publikasies of versuim om dit te publiseer nie. Alle briefwisseling moet aan die Direkteur-generaal, Posbus 659, Kaapstad 8000, gerig word en tjeks, bankwissels, posorders en poswissels moet aan die Departement van die Premier betaalbaar gemaak word. Printed by CTP Printers Cape Town (021)