Centre for Organisational Effectiveness Trung Tâm vì Hiệu Quả Quản Lý

Size: px
Start display at page:

Download "Centre for Organisational Effectiveness Trung Tâm vì Hiệu Quả Quản Lý"

Transcription

1 Centre for Organisational Effectiveness Trung Tâm vì Hiệu Quả Quản Lý ARCHITECT OF HIGH PERFORMING ORGANISATIONS NHÀ KIẾN TẠO NHỮNG TỔ CHỨC THÀNH TÍCH CAO A t l a n t a B e i j i n g C o l o g n e H o n g K o n g M e l b o u r n e S e o u l S h a n g h a i S i n g a p o r e T o k y o

2 Our Vision & Mission Tầm nhìn và Sứ mệnh của chúng tôi To Be The Preferred Partner For Leaders In Developing High Performing Organisations Là người bạn đồng hành được ưa thích của các nhà lãnh đạo trong việc phát triển các Tổ Chức Thành Tích Cao We Help Organisations Improve Their Effectiveness By Chúng tôi giúp các tổ chức cải thiện tính hiệu quả của mình thông qua Identifying The Real Needs Of Their Customers Phát hiện các nhu cầu thực sự của khách hàng Designing And Improving Processes To Deliver What Customers Request Thiết kế và cải thiện các quá trình để đáp ứng nhu cầu khách hàng Developing Their Leaders & Unleashing The Talents Within Their Organisations Phát triển đội ngũ lãnh đạo và tạo nhiều cơ hội cho những người tài tự do thể hiện mình 2

3 Our Practice Areas Lĩnh vực hoạt động Enablers Customers High Performing Organisation Operations Customers - Khách hàng Capturing Voice of the Customer: Market Research Thu nhận Tiếng nói khách hàng (VOC): Nghiên cứu thị trường Analysing Voice of the Customer: Market Data Analysis Phân tích tiếng nói khách hàng: Phân tích số liệu thị trường Designing & Innovating Strategies based on VOC Phác thảo và cải tiến các chiến lược dựa trên VOC Designing & Innovating Products and Services Thiết kế và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ Operations - Vận hành Designing & Innovating Processes - Thiết kế và cải tiến các quy trình Improving Processes - Cải thiện quy trình Managing Processes - Điều khiển quy trình Enablers - Đội ngũ nhân viên có khả năng HR Diagnosis, Strategy & Planning Tìm kiếm nguồn nhân lực, Lập kế hoạch và đề ra chiến lược Integrated Talent Management - Quản lý nhân tài tổng thể Organisational Design & Development - Cơ cấu và phát triển đồng bộ Change Management - Quản lý thay đổi Performance Management - Quản lý thành tích làm việc 3

4 Practice Area: Customers Lĩnh vực hoạt động: Khách hàng Market Data Analysis - Phân tích số liệu thị trường Understanding Voice of the Customer Based on Market Research Data Hiểu được Tiếng nói khách hàng thông qua công tác điều tra thị trường Analysing Voice of the Customer Data Phân tích Tiếng nói khách hàng Strategy Development & Deployment - Triển khai và phát triển chiến lược kinh doanh Developing Customer-Centred Strategy Phát triển các chiến lược kinh doanh lấy khách hàng làm trung tâm Deploying Strategy - Triển khai chiến lược Developing Strategy Maps Phát triển các bản đồ chiến lược Understanding the Voice of Your Customer and Translating it Into Strategy and Actions Hiểu Tiếng nói khách hàng và từ đó hoạch định các chiến lược và hành động 4

5 Practice Area: Operations Lĩnh vực hoạt động: Vận hành Process Management, Improvement & Design Services Quản lý và cải thiện quy trình, thiết kế các dịch vụ For Champions and Leadership Teams - Cho các quán quân và đội ngũ lãnh đạo For Project Leaders (Black Belts and Green Belts) - Cho các nhà quản lý dự án (đai đen Black Belts và đai xanh Green Belts) For All Staff - Cho toàn bộ nhân viên 6 Sigma Innovation Đổi mới DFSS - Thiết kế dành cho 6 Sigma Process Lean Six Sigma Chuỗi 6 Sigma BPR Tái cơ cấu quy trình kinh doanh Quy trình Management Quản lý SPARK Diagnosing Opportunities in Your Processes and Translating Them Into Strategy and Actions TÌm kiếm và phát hiện những cơ hội tiềm ẩn trong các quy trình kinh doanh của bạn và đưa ra chiến lược hành động 5

6 Practice Area: Enablers Lĩnh vực hoạt động: Đội ngũ nhân viên có khả năng Enablers - Đội ngũ nhân viên có khả năng HR Diagnosis, Strategy & Planning Tìm kiếm nguồn nhân lực, Lập kế hoạch và đề ra chiến lược Integrated Talent Management Quản lý nhân tài tổng thể Organisational Design & Development Cơ cấu và phát triển đồng bộ Change Management - Quản lý thay đổi Performance Management Quản lý thành tích làm việc COE Integrated Talent Management Framework Talent Planning Talent Acquisition Talent Management Navigator Talent Development COE Competency Model Primary Role: Leading Core Competencies CC 5 Talent Management Functional Competencies CC 4 CC 3 CC 2 FC 3 FC 2 Primary Role: Functional CC 1 FC 1 Diagnosing Opportunities in Your People Management Practices and Translating Them Into Strategy and Actions Tìm kiếm, phát hiện những cơ hội tiềm ẩn từ thông lệ quản lý nhân lực và đưa ra các chiến lược hành động 6

7 Building A High Performing Organisation Xây Dựng Một Tổ Chức Thành Tích Cao About COE Giới thiệu đôi nét về COE

8 What is Organisational Development? Phát triển toàn bộ hệ thống là gì? Organisational Development (OD) is concerned with the performance, development and effectiveness of human organisations. Phát triển toàn bộ hệ thống (OD) đặt mối quan tâm vào thành tích, sự phát triển và tính hiệu quả của một công ty, tổ chức. OD is a strategy intended to change beliefs, attitudes, values and structures of organisations so that they can better adapt to new technologies, markets and challenges. OD là một chiến lược nhằm thay đổi lòng tin, thái độ, giá trị và cơ cấu bộ máy của một tổ chức, từ đó giúp thích ứng tốt hơn với các công nghệ, thị trường và thách thức mới. 8

9 Our Approach Cách thức tiếp cận của chúng tôi We help clients achieve high performance by: Chúng tôi tư vấn giúp các khách hàng đạt được thành tích cao hơn thông qua: Identifying The Real Needs Of Their Customers Phát hiện các nhu cầu thực sự của khách hàng Designing And Improving Processes To Deliver What Customers Request Thiết kế và cải thiện các quá trình để đáp ứng nhu cầu khách hàng Developing Their People & Unleashing The Talents Within Their Organisation Phát triển đội ngũ lãnh đạo và tạo nhiều cơ hội cho những người tài tự do thể hiện mình 9

10 Centre for Organisational Effectiveness Portfolio Trung Tâm vì Hiệu Quả Quản Lý Hồ sơ hoạt động Diagnose Phát hiện Đánh giá tình huống Design Thiết kế Điều chỉnh cách thức tiếp cận Develop Phát triển Phát triển phương án giải quyết Deploy Triển khai Triển khai phương án Sustain Duy trì Duy trì sự thay đổi Customers Khách hàng Operations Vận hành Identifying & Translating Needs of our Clients Customers; Analysing and Prioritising them and Developing Strategies for Improvement. Phát hiện, Giải thích được các yêu cầu của khách hàng; Phân tích và Ưu tiên những đòi hỏi đó và Phát triển các Chiến lược để tiến hành cải thiện. Identifying Improvement Opportunities in Functions & Processes; Improving or Re-Designing Processes to Meet Customers Requirements. Phát hiện những cơ hội cải thiện trong các ban chức năng và quy trình sản xuất; Cải tiến hoặc Tái cơ cấu các quy trình để thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Enablers Đội ngũ nhân viên có khả năng Identifying Development Opportunities for Individuals and teams, Enabling & Unleashing their Full Potential in achieving business performance and results. Phát hiện những cơ hội phát triển cho từng cá nhân và đội dự án, Tạo ra cơ hội để họ thể hiện hết khả năng của mình nhằm nâng cao thành tích làm việc.

11 Integrated Solutions Các Giải Pháp Tổng Thể Some Cases Demonstrating COE s Approach in Action Một số tình huống minh họa cách thức tiếp cận và hoạt động của COE

12 Developing and Sustaining Innovation Culture for a Singapore MNC Phát Triển và Gìn Giữ Văn Hóa Đổi Mới cho một công ty đa quốc gia Singapore Diagnose Phát hiện Đánh giá tình huống Design Thiết kế Điều chỉnh cách thức tiếp cận Develop Phát triển Phát triển phương án giải quyết Deploy Triển khai Triển khai phương án Sustain Duy trì Duy trì sự thay đổi Assess System Openness Đánh giá độ mở của hệ thống Customers Khách hàng Run i-workshops Tổ chức các i- workshops Collect VOC Thu thập Tiếng nói khách hàng Assess Innovation Climate Đánh giá tính khuyến khích đổi mới của môi trường làm việc Operations Vận hành Profile Individual Creativity Lập hồ sơ về sức sáng tạo của các nhân viên Enablers Đội ngũ nhân viên có khả năng Design Innovation Approach Tiếp cận sự đổi mới về cơ cấu, thiết kế Train & Coach i-leaders Đào tạo và huấn luyện i-leaders Inform All Staff Thông báo tới toàn thể nhân viên Run i-workshops Tổ chức các i- workshops Support Change Ủng hộ những thay đổi Re-Assess Innovation Climate Đánh giá lại tính khuyến khích đổi mới của môi trường làm việc

13 Developing and Sustaining Innovation Culture for Singapore MNC Phát Triển và Gìn Giữ Văn Hóa Đổi Mới cho một công ty đa quốc gia ở Singapore Tools used: Các công cụ được sử dụng: Innovatential Survey to assess Organisational Climate for Innovation Bản điều tra Innovatential để đánh giá văn hóa đổi mới trong toàn bộ tổ chức Creativity Profiling to assess Individual Thinking Preference Lập hồ sơ sức sáng tạo để đánh giá suy nghĩ của các cá nhân System Openness Assessment Đánh giá độ mở của hệ thống i-theme Generator Workshop to fill i-dea Pipeline Các hội thảo thực tiễn mang tính khởi xướng i-theme để lấp đầy các đường dẫn ý tưởng i- dea i-camp to train and coach i-leaders in application of CPS Các i-camp để đào tạo và huấn luyện các i-leaders về ứng dụng của phương pháp giải quyết vấn đề một cách sáng tạo (CPS) i-challenge workshops for Creative Problem Solving (CPS) Các hội thảo thực tiễn i-challenge cho CPS 13

14 Lean Six Sigma Deployment for Singapore Government Agency Triển Khai Chuỗi 6 Sigma cho một Cơ Quan Chính Phủ của Singapore Diagnose Phát hiện Đánh giá tình huống Design Thiết kế Điều chỉnh cách thức tiếp cận Develop Phát triển Phát triển phương án giải quyết Deploy Triển khai Triển khai phương án Sustain Duy trì Duy trì sự thay đổi Collect VOC Thu thập Tiếng nói khách hàng Customers Khách hàng Collect VOC Thu thập Tiếng nói khách hàng Involve Senior Management Ban quản lý cấp cao cùng tham gia Operations Vận hành Design Six Sigma Approach Triển khai phương án tiếp cận 6 Sigma Train & Coach Green Belts Đào tạo và huấn luyện chuyên gia Green Belts Improve Processes Cải thiện quy trình Enablers Đội ngũ nhân viên có khả năng Inform All Staff Thông báo tới toàn thể nhân viên Support Change Ủng hộ sự thay đổi Review Competency Model Xem xét lại năng lực của mô hình

15 Lean Six Sigma Deployment for Singapore Government Agency Triển Khai 6 Sigma cho một Cơ Quan Chính Phủ của Singapore Tools used: Các công cụ được sử dụng: VOC to Analyse Voice of the Customer data VOC để phân tích ý kiến có được từ số liệu khách hàng Senior Management Workshop to decide on Lean Six Sigma project areas Các hội thảo thực tiễn cho ban quản lý cấp cao để có được quyết định cho khu vực áp dụng Chuỗi 6 Sigma Customised Lean Six Sigma Green Belt roll-out Giới thiệu Chuỗi 6 Sigma đã được điều chỉnh cho chuyên gia Green Belts CPS Simulation for all staff to build awareness Buổi mô phỏng CPS để nâng cao nhận thức cho toàn bộ nhân viên Change Management workshop to support process changes Thay đổi các hội thảo thưc tế về quản lý cho phù hợp để khuyến khích sự thay đổi các quy t rình Competency Modelling to align job scopes to new processes Mô hình hóa năng lực để phân chia công việc cho phù hợp với quy trình mới 15

16 HR Transformation for Singapore Healthcare Organisation Chuyển đổi nhân sự cho một tổ chức chăm sóc sức khỏe ở Singapore Diagnose Phát hiện Đánh giá tình huống Design Thiết kế Điều chỉnh cách thức tiếp cận Develop Phát triển Phát triển phương án giải quyết Deploy Triển khai Triển khai phương án Sustain Duy trì Duy trì sự thay đổi Collect VOC on HR Thu thập Tiếng nói khách hàng về nhân Customers sự Khách hàng Assess HR-Pulse Rate Đánh giá tỷ lệ Huyêt mạch nhân tài Operations Vận hành Assess HR-Pulse Rate Đánh giá tỷ lệ Huyết mạch nhân tài Enablers Đội ngũ nhân viên có khả năng Design HR Strategy Hoạch định chiến lược nhân sự Define HR Metrics Xác định số liệu nhân sự Develop Lean HR Solutions Phát triển chuỗi phương án nhân sự Develop Integrated Talent Mgmt Solutions Phát triển các phương án quản lý người tài tổng thể Implement HR Metrics Triển khai các số liệu nhân sự Implement Lean HR Solutions Triển khai chuỗi phương án nhân sự Build Business HR Partnership Competency Gắn kết nguồn nhân lực và thành tích kinh doanh Re-Collect VOC on HR Thu thập lại Tiếng nói khách hàng về nhân sự Monitor HR Metrics Giám sát các số liệu nhân sự Re-Assess HR-Pulse Rate Đánh giá lại tỷ lệ Huyết mạch nhân tài

17 HR Transformation for Singapore Healthcare Organisation Chuyển đổi nhân sự cho một tổ chức chăm sóc sức khỏe ở Singapore Tools used: Các công cụ được sử dụng: HR VOC to collect the voice of internal customers regarding HR performance HR VOC dùng để thu thập ý kiến khách hàng về năng lực nhân viên HR-Pulse Rate to assess the status of HR performance and infrastructure Tỷ lệ Huyết mạch nhân tài dùng để đánh giá thành tích nhân viên và cơ sở hạ tầng Lean HR to streamline HR process for performance improvement and cost reduction Chuỗi Nhân sự dùng để hợp lý hóa các quy trình quản lý nhân sự, cải thiện thành tích và giảm thiểu chi phí HR Metrics & HR Dashboard to link people strategy to business Số liệu nhân sự và bảng chỉ dẫn nhân sự để gắn liền chiến dịch nhân sự với công việc kinh doanh Integrated Talent Management Framework to effectively acquire, develop and retain the high performing individuals. Cơ cấu Quản lý Nhân sự Tổng hợp để tiếp nhận, bồi dưỡng phát triển và duy trì những cá nhân có thành tích cao HR Business Partner Competency Model Mô hình gắn kết nguồn nhân lực và thành tích kinh doanh để thiết lập một đội ngũ nhân lực giàu kỹ năng, thạo công việc, cùng với ban lãnh đạo nâng cao hiệu quả làm việc toàn công ty 17